Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Plasenta Previa Perkreata Tanı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Cem Yaşar Sanhal, Aykan Yücel, Ayşe Kırbaş, Dilek Uygur
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Plasenta Previanın Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi Özet   PDF
Runa Özelçi, Berna Dilbaz, Derya Akdağ Cırık, Tuğba Zengin, Pervin Demir
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) POLİKİSTİK OVER HASTALARINDA İNSULİN DİRENCİ, METABOLİK DURUM VE METABOLİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet   PDF
Yunus YILDIZ, Gülnur ÖZAKŞİT, Elif Gül YAPAR EYİ, Emre ÖZGÜ, Bekir Serdar ÜNLÜ, Hasan ENERGİN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Plazma İnterlökin-18 Düzeyi ve Karotis İntima- Media Kalınlığı Ölçümünün Kardiyovasküler Hastalık Gelişim Riskini Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Feyza GÜLER AĞACA, Kerem Doğa SEÇKİN, Mehmet Fatih KARSLI, Nesrin AYDIN, Cihan TOĞRUL, Cavidan GÜLERMAN
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Polikistik Over Sendromunda Over Hacminin İnsülin Direncini Öngörmedeki Rolü Özet   PDF
Cenk Gezer, Atalay Ekin, Naciye Sinem Gezer, Ulaş Solmaz, Emre Mat, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Özeren
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Polikistik over sendromunun adolesan ve erişkinlerde klinik ve laboratuar parametreler açısından karşılaştırılması Özet   PDF (English)
Hasan Onur Topcu, Seda Topçu, Aslı Oskovi, Ali İrfan Güzel, Yaprak Engin Üstün, Nedim Çiçek, Nafiye Yılmaz
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Post Menopozal Kadınlarda Sağ Ve Sol Femur Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi Özet   PDF
Runa Özelçi, Berna Dilbaz, Derya Akdağ Cırık, Tuğba Zengin, Pervin Demir, Berrin Yeğenoğlu
 
Cilt 12, Sayı 4 (2015) Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromuna (PRES) Bağlı Geçici Körlük Özet   PDF
Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Özgür Kara, Nuri Danışman
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Postmenopozal bir hastada dev servikal polip Özet   PDF (English)
Hasan Ali İnal, Zeynep Hafiza Öztürk İnal
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Postpartum Eklampsiye Sekonder Görme Kaybı ile Komplike Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Özet   PDF
Yusuf DAL, Fatma Selcen CEBE, Serenat ERİS YALÇIN, And YAVUZ, İlker GÜNYELİ
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) POSTPARTUM KANAMANIN YONETiMi Özet   PDF
Cihan TOĞRUL, Eralp BAŞER, Bülent ÖZDAL, Tayfun GÜNGÖR
 
Cilt 15, Sayı 3 (2018) Postpartum Nöbet Etiyolojisinde Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Özet   PDF
Nilgül Yardımcı, Gülderen Karali Oktay, Yüksel Onaran
 
Cilt 8, Sayı 33 (2012) PREEKLAMPSİA : ANNE ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNERGE Özet   PDF (English)
Elif Gül YAPAR EYİ
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Preeklampsiada Ve Düşük Riskli Gebeliklerde Maternal Serum Homosistein, Yüksek Sensitif C- Reaktif Protein, İnterlökin-6, İnsülin Direncini Hemostatik Değerlendirme İndeksinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Reyyan Özcan TEMİZKAN, Elif Gül YAPAR EYİ, Ebru ASLAN, Seyhan ÇIKMAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Preeklempsinin Maternal Sonuçları Özet   PDF (English)
Baris Buke, Hasan Onur Topcu, Nilgun Kultursay, Mert Kazandi
 
Cilt 9, Sayı 36 (2012) PREMATUR OVER YETERSiZLiGi Özet   PDF
Özlem Gün ERYILMAZ, Saynur YILMAZ, Melike DOĞANAY, Gülnur ÖZAKŞİT
 
Cilt 10, Sayı 37 (2013) Prematüre Bir Bebekte Amyoplazia Konjenita Özet   PDF
Mehmet YEKTA ÖNCEL, Elif ÇELİKEL, Funda KURT, Halil İbrahim YAKUT
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Prematüre Retinopatisi Muayenesi Esnasında Saptanan Sarsılmış Bebek Sendromu Olgusu Özet   PDF
Zühal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Şerife Suna Oğuz
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Premenstrüel Sendromun Yaşam Kalitesine Olan Etkileri, Sosyodemografik Özelliklerle İlişkili mi? Özet   PDF
Hanife Eğicioğlu, Emine Coşar, Züleyha Kundak, Mine Pektaş, Gülengül Köken
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Prenatal Tarama Test Parametreleri Plasental Lokalizasyon Yada Fetal Cinsiyetten Etkilenebilir Özet   PDF (English)
Melahat Yıldırım, Aydın Köşüş, Nermin Köşüş, Hanife Sağlam, Müzeyyen Duran Erdolulu
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Prenatal Üreterosel Tanısı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Seda Şahin Aker, Tuncay Yüce, Erkan Kalafat, Acar Koç
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Preterm Eylem Tehdidi Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Preterm Doğumu Öngörmedeki Yeri Özet   PDF
Kerem Doğa Seçkin, Salih Çetinkaya, Mehmet Fatih Karslı, Eralp Başer, Kerem Tetik, Murat Öz, Müzeyyen Gülnur Özakşit
 
Cilt 9, Sayı 34 (2012) PRETERM EYLEMİN ERKEN TANISINDA INTERLÖKİN-8’İN PREDİKTİF DEĞERİ Özet   PDF
Sibel ÖZLER, Hacer Cavidan GÜLERMAN, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Primer Vagina Leiomyomu: Nadir Bir Olgu Özet   PDF
Suna Kabil Kucur, Murat Polat, Ali Seven, Kadriye Beril Yüksel, Cengiz Koçak, İlay Gözükara, Nadi Keskin
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Primer ve Sekonder Sitoredüktif Cerrahi Sırasında İntestinal Rezeksiyon Uygulanan Epitelyal Over Kanseri Olgularında Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması Özet   PDF
Oğuz Hançerlioğlulları, İlker Selçuk, Burak Ersak, Aylin Kalınbaçoğlu Akdan, Zehra Öztürk Başarır, Sevgi Ayhan, Hakan Raşit Yalçın
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016) Primipar Kadınların Perineal Travmaya İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları: Nitel Bir Çalışma Özet   PDF
Hülya Erbaba, Gül Pınar
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Prostaglandin E2 ile Doğum İndüksiyonu: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deneyimi Özet   PDF
Mehmet Şükrü Budak, Cihan Kaya, Sedat Akgöl, Mehmet Baki Şentürk, Mine Kanat Pektaş, Neval Yaman Görük, Önder Tosun
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Pulmoner İnterstisyel Amfizem Tanılı Bir Preterm Bebekte Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı Özet   PDF
Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ, Yaşar DEMİRELLİ, Nazan KAVAS, İbrahim CANER, Mustafa KARA
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Pyometranın nadir nedeni: Apendiksin Karsinoid Tümörü Özet   PDF
Setenay Arzu Yılmaz, Fahrettin Acar, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Aybike Tazegül Pekin, Feyza İncesu, Çetin Çelik
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Rahim İçi Araç Uygulanma Zamanında Menstrüel Siklus Günü Dislokasyon Riski Açısından Anlamlı mıdır? Retrospektif Çalışma Özet   PDF (English)
Serkan Kahyaoğlu, Murat Tandoğan, Aslı Oskovi, Ebru Biberoglu, Ömer Hamid Yumuşak, Salim Erkaya, Yaprak Engin Üstün, Mahmut Nedim Çiçek
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015) Rahim İçi Araç ve Kronik Hastalıkların Servikal Sitolojiye Etkisi Özet   PDF
Emel KIYAK ÇAĞLAYAN, Levent SEÇKİN, Nagihan SARI, Özlem ŞİMŞEK TANIN, Mustafa KARA, Ebru ALTINDAL SUSEM, Selda SEÇKİN, Yaprak ENGİN-ÜSTÜN
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Rekto-Sigmoid Kolonda Ekstragenital Endometriozis: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ayşe Gül Kebapcilar, T.Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Pınar Karabağlı, İlhan Ece, Çetin Çelik
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Rektumu Perfore Eden Kayıp İntrauterin Araç: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Huri CENGİZ, Esma SARIKAYA, Serdar Gökay TERZİOĞLU, Fatma SALİH, Hasan Onur TOPCU, Özlem EVLİYAOĞLU, Salim ERKAYA
 
Cilt 12, Sayı 6 (2015) Robotik Cerrahi Teknolojisi, Geçmişten Geleceğe Özet   PDF
Özgür Kan, Ayşegül Alkılıç, Batuhan Özmen
 
Cilt 11, Sayı 4 (2014) Romatoid artrit ve gebelik: 15 olgu sunumu Özet   PDF
Atilla KARATEKE, Raziye KESKİN KURT, Hacer PAKSOY, Abdullah Erman YAĞIZ
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) RÜPTÜRE OLMAMIŞ EKTOPİK GEBELİKLERDE MEDİKAL VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ TEDAVİLERİNİN BAŞARISI VE MALİYET ANALİZLERİ Özet   PDF
Pınar Çağlar AYTAÇ, Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ, Tayfun ÇOK, Hakan KALAYCI, Cem YALÇINKAYA, Esra Bulgan KILIÇDAĞ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Rutin Gebelik Muayenesinde Saptanan Mesane Tümörü Özet   PDF (English)
Ayşe Yasemin Karageyim Karşıdağ, Esra Esim Büyükbayrak, Bilal Eryıldırım
 
Cilt 10, Sayı 38 (2013) Sağlık Alanında Çalışma Yaşamında Tükenmişlik Özet   PDF
Halil İbrahim YAKUT, Satı GÜL KAPISIZ, Sevgi DURUTUNA, Ayşe EVRAN
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddet Algılayışı ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Nuriye Büyükkayacı Duman, Lale Büyükgöneç, Tayfun Güngör, Gülay Yılmazel, Şenay Topuz, Derya Yüksel Koçak
 
Cilt 15, Sayı 4 (2018) Sakrokoksigeal ve Orofarengeal Teratomlu İki Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Zehra Arslan, Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, İstemi Han Çelik, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013) SELEKTİF ESTROJEN RESEPTÖR MODÜLATÖRÜ OLAN BAZEDOKSİFENİN RAT MODELİNDE OLUŞTURULAN ENDOMETRİOZİS TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ Özet   PDF
Senem Mine KESKİN, Hacer Cavidan GÜLERMAN, Özlem MORALOĞLU, Özlem UZUNLAR, Şebnem ÖZYER, Ayla AKTULAY, Muzaffer ÇAYDERE
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Semptomatik Patent Duktus Arteriozuslu Prematüre Bebeklerde Cerrahi Ligasyon Sonuçları Özet   PDF
Kadir Şerafettin Tekgündüz, Naci Ceviz, İbrahim Caner, Haşim Olgun, Necip Becit, Abdurrahim Çolak
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Servikal Kanser Olgularında 18F-FDG PET/CT: Suv Max Değerleri İle Postoperatif Histopatolojinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Burcin Salman Ozgu, Ali İrfan Güzel, Tayfun Güngör, Emre Özgü, Yunus Yıldız, Hakan Raşit Yalçın, Salim Erkaya
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014) Servikal Serklaj Uygulaması: Retrospektif Analiz Özet   PDF (English)
Necati Hançerlioğlu, Semra Eroğlu, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 14, Sayı 4 (2017) Serviks Kanserine Yönelik Verilen Eğitimin Kuran Kursundaki Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi Özet   PDF
Seyhan Çankaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2018) Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi? Özet   PDF
Filiz ÜNAL TOPRAK, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
 
2016 Olgu Sunumları Özel Sayısı Sezaryen Skar Ektopik Gebelik: Olgu Serisi Özet   PDF (English)
Ebru Hacer Biberoğlu, Ayse Kırbaş, Halil Korkut Daglar, Şevki Çelen, Turhan Çaglar, Salim Erkaya, Dilek Uygur, Nuri Danışman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Sezaryen Skar Gebeliği: Dilatasyon Ve Küretaj İle Tedavi Edilen Beş Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi Ayrıntılar   PDF
Ayşe Gül Kebapçılar, Tolgay Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Setenay Arzu Yılmaz, Aybike Pekin, Çetin Çelik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017) Sezaryen Skar Gebeliğinde Sistemik Metotreksat ve Vajinal Misoprostol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Ali Yavuzcan, Alper Başbuğ, Esma Yıldırım, Sıtkı Özbilgeç, Mete Çağlar
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Sağlık Çalışanlarında Bir Anket Çalışması Özet   PDF
İlay Gözükara, Oya Karapınar, Ali Ulvi Hakverdi, Raziye Kurt, Gökhan Demirkıran
 
Toplam 358 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>