ANTENATAL DÖNEMDE ANKSİYETE VE DEPRESYONUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Suphi TUNÇ
Okan YENİCESU
Esra ÇAKAR
Halil ÖZCAN
Serkan PEKÇETİN
Nuri DANIŞMAN

Özet


Amaç: Bu çalışma Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antenatal Polikliniği’ne başvuran gebelerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesini ve ilişkili etiyolojik faktörlerin tespitini amaçlamaktadır. Gereçler ve Yöntem: Bu çalışma Zekâi Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antenatal Polikliniği’ne Ekim-Aralık 2010 tarihleri arasında baş- vuran, herhangi bir fiziksel engeli olmayan, gebeliği sırasında psikiyatrik bir hastalık tanısı konmamış ve psikiyatrik bir tedavi görmeyen, normal gebelik takibindeki 174 katılımcıyla yürütülmüştür. Ayrıca tüm gebeler doğal yollarla gebe kalmış olup herhangi bir tıbbi hastalığa sahip değillerdir. Katılımcılara kendilerini tanımaya yö- nelik 22 maddelik gebelik kişisel bilgi formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Gebelerin %32’sinin anksiyete, %47’sinin depresyon düzeyinin klinik düzeyde anlamlı olduğu görülmektedir. Katılımcının eşinin işinin olup olmaması, maaş düzeyi, daha önceki gebelik sayısı, gebeliğin planlı olup olmadığı, adet öncesi sendromu (premenstruel sendrom) ve aile desteği bu bulgularla ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Gebelik anksiyetesi ve depresyonu için risk oluşturabilecek faktörler biyopsikososyal bir yapı içerisinde görülebilir. Bu çalışmada da ekonomik göstergelerin, biyolojik değişkenlerin ve psikososyal faktörlerin gebelik anksiyete ve depresyonuyla anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Gebelik, anksiyete, depresyon

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.