Gebelerde Bulantı ve Kusma İle Helikobakter Pylori İlişkisi


Özet


Amaç: Çalışmanın amacı, bulantı ve kusması olan gebelerde, semptomatik olmayan gebelerde ve gebe olmayan kontrol grubunda gaitada helikobakter pylori (H. Pylori) antijeni düzeylerinin karşılaştırılması ve H. Pylori ile gebelikteki bulantı ve kusma arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Mart 2018 ile Nisan 2019 tarihleri arasında Gastroenteroloji polikliniğine bulantı, kusma, şişkinlik, ekşime, yanma, epigastrik ağrı, reflü ve diğer dispeptik şikayetler ile başvuran, üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılması düşünülmeyen, gaitada H. pylori direkt antijeni bakılan gebelik durumu olan (n=56) ve olmayan (n=41) 18-40 yaş arası kadınlar retrospektif olarak taranarak çalışmaya alındı. Gebe bireyler belirtmiş oldukları şikâyetlerine göre öncelikle bulantı ve kusması olanlar (n=29) ve olmayanlar (n=27) olarak iki ayrı gruba ayrılarak incelendi. Daha sonra gebe kadınlar; bulantı, kusma ve öğürme şikâyetlerine göre PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) skorlama sistemine uyarlanarak semptomu olmayan, hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 4 alt grupta değerlendirildi. Gaita örneğinde H. pylori antijeni kalitatif olarak tespit edildi.

Bulgular: H. pylori enfeksiyonu görülme sıklığı açısından bakıldığında ise gebe grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla; 21 (%37.5) vs. 14 (%34.1), p>0.05). Gebe grubu, bulantı ve kusma şikayetine göre 2’ye ayrılarak H. Pylori enfeksiyonu sıklığı açısından karşılaştırıldığında, bulantı ve kusması olan grupta istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile H. Pylori enfeksiyonu sıklığı daha yüksekti (sırasıyla; 13 (%44.8) vs. 8 (%29.6), p=0.240).

Sonuç: Bulantı kusması olan ve olmayan gebelerle, gebe olmayan kontrol grubu arasında H. pylori enfeksiyonu görülme sıklığı açısından bakıldığında anlamlı farklılık yoktur.


Anahtar Kelimeler


Gebe, bulantı-kusma, helikobakter pylori

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.