Hipoksik İskemik Ensefalopati Vakalarının Analizi, Sezaryen Doğum ve Hipoksik İskemik Ensefalopati Oranları Arasındaki İlişki


Özet


Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE), neonatal ensefalopatinin (NE), en önemli etkenlerindendir. Dünya genelinde canlı doğumların ‰ 2-9’unda izlenir. Bu çalışmanın amacı HİE tanısı ile hipotermi tedavisi uygulanan hastaları tanımlamak ve sezaryen oranları ile hipoksik iskemik ensefalopati oranlarının arasındaki ilişkiyi analiz etmekti.

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel retrospektif tanımlayıcı çalışma yenidoğan yoğun bakım ünitesinde HİE tanısıyla hipotermi tedavisi alan yenidoğanlar üzerinde yapıldı. Mayıs 2015-Aralık 2016 ve hastanemizde sezaryen oranlarını azaltmak için etkili yöntemler uyguladığımız Ocak 2017-Ağustos 2018 dönemleri arasındaki sezaryen oranları ve HİE tanısı ile hipotermi alan yenidoğanların oranları karşılaştırıldı. Ayrıca Ocak 2017-Ağustos 2018 döneminde hipotermi tedavisi uygulanan yenidoğanların ve annelerinin özellikleri, doğum yöntemleri ve sezaryen endikasyonları tanımlandı.

Bulgular: Mayıs 2015-Aralık 2016 ve Ocak 2017-Ağustos 2018 dönemleri arasındaki primer sezaryen oranlarındaki (% 23,6 ve % 19,2) % 4,4’lük azalmaya rağmen, HİE oranlarında (‰ 3,01 ve ‰ 3,26) istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Ocak 2017-Ağustos 2018 aralığında HİE nedeni ile hipotermi uygulanan 102 hastanın % 52,9’unun vajinal yol, % 47,1’inin primer sezaryen ile doğduğu saptandı. Sezaryen ile doğum gerçekleşenlerin tümü ‘acil sezaryen’ ve endikasyonları ‘fetal distres’ idi. Vajinal doğumlarda operatif doğum oranı % 14,8 idi. Hipotermi tedavisi alan yenidoğanların % 45,1’inde konvulsiyon izlendi ve %17,6’sı öldü. Ölen ve canlı olarak taburcu edilen yenidoğanların karaciğer ve böbrek fonksiyonları, LDH, CK-MB, troponin ve kan gazı değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: HİE karmaşık, çok faktörlü ve tamamen açıklanamamış bir olaylar zinciridir. Doğum eylemindeki gebede yenidoğan morbiditesini azaltmak amacı ile acil sezaryen doğuma yönelmenin sezaryen doğumların sayısının artmasına yol açarken, yenidoğan morbiditesini azaltmadığı kanaatindeyiz.


Anahtar Kelimeler


Hipoksik iskemik ensefalopati, sezaryen oranları, terapötik hipotermi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.