Endovasküler Uterin Arter Embolizasyonu: Myom Tedavisinde Etkin Bir Yöntem


Özet


Amaç: Bu çalışmada, myom tedavisi amacıyla endovasküler uterin arter embolizasyonu uyguladığımız semptomatik hastalardaki teknik ve klinik başarı sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız 2014-2019 tarihleri arasında iki farklı girişimsel radyoloji ünitesinde uterin arter embolizasyonu yapılan 18 hastanın sonuçlarının retrospektif analizi ile gerçekleştirilmiştir.

Birinci hafta kontrolünde işlem sonrası semptomları sorgulanan hastalar üçüncü ayda kontrastlı pelvik MR, 6 ve 12. aylarda ise US ile takip edildi. Kontrastlı pelvik MR ile myom boyutları, T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal intensitesinde azalma ve kontrastlanma özelliklerindeki değişim değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 34 idi (aralık: 28-47 yıl). Uterin arter embolizasyonu gerçekleştirilen tüm hastalar semptomatik olup en sık görülen semptom anormal uterin kanama (%77.7) şeklindeydi. Teknik başarı %100 ve klinik başarı %88.8 olarak hesaplandı. İki hastada istenen oranda myom küçülmesi sağlanamaması ve minimal kontrast tutulumu görülmesi nedeniyle bu hastalar başarısız kabul edilmiştir. İşlem öncesi ortalama myom volümü 165 cc iken işlem sonrası 3. ayda 75 cc ölçülmüştür. Toplam myom hacminde ortalama %54.5 küçülme olduğu hesaplanmıştır. İşlem sonrası ortalama takip süresi 8 aydır (aralık: 3-15 ay).

Sonuç: Myomektomi ve histerektomi gibi cerrahi tedavilere alternatif olan uterin arter embolizasyonu komplikasyon oranları düşük, etkin, minimal invaziv ve tekrarlanabilir bir tedavi yöntemidir. Özellikle doğum beklentisi olan ve cerrahi istemeyen hasta grubunda uterin arter embolizasyon tedavisinin cerrahiye alternatif olarak seçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


Anahtar Kelimeler


Uterin arter embolizasyonu, endovasküler prosedürler

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.