Bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Mavi Kod Verilerinin Retrospektif Analizi


Özet


Amaç: Mavi kod, hastane içinde acil müdahale durumlarında en kısa zamanda olay yerine ulaşılarak, etkin müdahalenin yapıldığı acil durum kodudur. Bu çalışmanın amacı hastanemizde uygulanan mavi kod bildirimleri ve içeriklerini değerlendirmek ve uygulamanın etkinliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Ocak 2010- Temmuz 2018 tarihleri arasında tutulan tüm mavi kod bildirim formları retrospektif olarak incelendi. Hastaların toplam sayısı, demografik ve tıbbi bilgileri, mavi kod çağrılarının yıllara, verildiği bölüm, zaman dilimi ve verilme sebebine göre dağılımı, ekibin çağrı yerine ulaşma süresi, hastanın tanısı, vital bulguları, uygulanan tedavi, kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) yapılıp yapılmadığı, KPR yapılan hastalarda ortalama KPR süresi ve sonuç, müdahalenin ardından hastanın nereye yönlendirildiği veya nerede takip edildiği kaydedildi.

Bulgular: 2010 yılından günümüze kadar hastanemizde toplam 138 mavi kod çağrısı yapılmıştır. Hastaların yaşı ortalama 43,40 ± 16,60 yıl; % 10,1’i (n=14) gebe, % 7,2’si (n=10) postpartum dönemde, % 3,6’sı (n=5) ise postoperatif dönemde idi. Mavi kod verilme yerine ulaşma süresi ortalama 70,54 ± 32,8 sn olarak tespit edildi. Çağrının en sık sebebi % 29,7 (n=41) oranında senkop idi. Kardiyopulmoner arrest % 26,8 (n=37) oranında gözlendi. Ortalama KPR süresi 33,4 ± 19,6 dakika, cevap alma oranı % 20,0 (n=8) idi.

Sonuç: Hastanemizde mavi kod sisteminin hedeflenen süre açısından standartlara uygun ve başarılı bir şekilde uygulandığının görülmektedir. Bu çalışma, hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet vermesi açısından, hasta profilinin ve gelişebilecek mavi kod çağrılarının genel hastanelerden farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Mavi kod, kardiopulmoner resusitasyon

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.