Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu Edilen Bebeklerin Ebeveynlerine Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Yenidoğan yoğunbakım ünitesinden (YYBÜ) taburculuk öncesi annelere verilen temel yaşam desteği (TYD) eğitiminin, konuyla ilgili bilgi düzeyine ve kaygı durumuna etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Bu prospective çalışma YYBÜ’den taburcu edilen bebeklerin anneleri ile gerçekleştirildi. 3-8 kişiden oluşturulan gruplara görsel materyal kullanılarak TYD eğitimi verildi. Eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere ikişer kez ‘Ailelere yönelik infant temel yaşam desteği eğitimi anketi’, ‘durumluk kaygı ölçeği’ ve ‘sürekli kaygı ölçeği’ uygulandı. Eğitim öncesi ve sonrası TYD eğitimi anketine verilen doğru cevap oranları ile kaygı ölçeği puanları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 130 anne alındı. Annelerin % 71.5’i daha önce TYD ile ilgili herhangi bir eğitim almamıştı. % 11.5’i daha önce kendi çocuğunda TYD gerektiren bir durumla karşılaşmıştı. TYD bilgisini ölçen anket sorularına eğitim sonrası verilen doğru cevap oranı, eğitim öncesine göre anlamlı olarak daha fazlaydı (p < 0.05). Eğitim sonrası durumluk kaygı ölçeği puanları, eğitim öncesine göre anlamlı olarak düşük bulundu (p < 0.001).

Sonuç: YYBÜ’den taburcu edilen bebeklerin annelerine verilen TYD eğitimi, annelerin konuyla ilgili bilgi düzeyini arttırırken, durumluk kaygı düzeyinde azalma sağlamıştır. Ebeveynlere yönelik uygun TYD eğitim programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hem gerektiğinde uygun müdahale ile ölüm ve sakatlıkların azaltılmasına hem de ebeveyn öz yeterliliğinin arttırılmasına katkı sağlayabilir.


Anahtar Kelimeler


Yenidoğan, temel yaşam desteği, eğitim, ebeveyn, kaygı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.