Doğum Şeklini Tahmin Etmede Baş-Simfizis Mesafesi, Baş İlerleme Mesafesi Ve Kaput Suksadeneum Boyutunun Yeri


Özet


Amaç: Biz bu çalışmamızda intrapartum ultrasonografi ile ölçülen ve doğum eylemi takibinde kullanılabilecek parametrelerden baş-simfizis mesafesi, baş ilerleme mesafesi ve kaput suksadeneum boyutunun doğum şekli ile ilişkini anlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Termde, baş prezentasyonda, aktif doğum eyleminde ve membran rüptürü olan 146 gebe araştırmaya dahil edildi. Aktif doğum eylemi, 10 dakika içinde en az üç ağrılı uterin kontraksiyon (toplam 200-250 Montevideo ünite) ve >5-6 cm servikal dilatasyon olması şeklinde kabul edildi. İntrapartum ultrasonografi ile baş-simfizis mesafesi, baş ilerleme mesafesi ve kaput suksadeneum boyutu ölçülerek kaydedildi. Hemen sonrasında klinik vajinal muayene uygulandı ve not edildi. Gebe ve yenidoğan özellikleri, doğum şekli, ultrasonografik ve klinik veriler istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Vajinal doğum yapan gebelerin ortalama baş-simfizis mesafesi değeri 18,6 ± 5,25 milimetre, ortalama baş ilerleme mesafesi değeri 39,1 ± 9,44 milimetre, ortalama kaput suksadeneum değeri 6,59 ± 6,46 milimetre bulundu. Sezaryen doğum yapan gebelerin ortalama baş-simfizis mesafesi değeri 23,15 ± 5,88 milimetre, ortalama baş ilerleme mesafesi değeri 26,53 ± 8,79 milimetre, ortalama kaput suksadeneum değeri 15,61 ± 4,8 milimetre bulundu. Vajinal doğum yapan gebelere kıyasla sezaryen doğum yapan gebelerdeki bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p:0,004, p<0,001, p<0,001).

Sonuç: Kaput suksadeneum boyutuyla zayıf derecede ilişkili olan fetal başın doğum eylemindeki inişi, baş-simfizis mesafesi ve baş ilerleme mesafesi ile orta derecede ilişkilidir. Doğum şeklini öngörmede her üç parametre de anlamlıdır.


Anahtar Kelimeler


İntrapartum ultrasonografi, baş simfizis mesafesi, baş ilerleme mesafesi, kaput suksadeneum, doğum şekli.

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.