Histeroskopik İstmosel Onarımı Sonrası Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi


Özet


Giriş ve Amaç: İstmosel eski sezeryan skarında oluşan rezervuar benzeri doku defektidir. Kanın bu alanda birikimi sonucunda menstruasyon sonrası lekelenme, suprapubik ağrı, dismenore ve sekonder infertilite gelişe�- bilmektedir. İstmosel tedavisinde histeroskopik yaklaşım minimal invaziv ve pratik olması nedeniyle yakın zamanda uygulanmaya başlanmıştır. Fakat histeroskopik istmoplastinin klinik sonuçları ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde histereskopik istmosel onarımı uygulanan hastaların semptomlarındaki düzelme ve klinik gebelik oranlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Kasım 2015 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesine başvuran ve histeroskopik istmosel onarımı uygulanan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya toplam 25 hasta dahil edilmiştir. İstmosel onarımı, serviks tenekulum ile tutulmadan ve dilate edilmeden bipolar Quick-Lock sistem 0 derece teleskop (Tonterra Medizintecknick GmbH, Stutgard, Germany) ile yapılmıştır. Istmosel kenarları bipolar ball elektrot ve bipolar rezektoskop kullanılarak servikal kanala ağızlaştırılmıştır. Hastalar operasyondan bir ay sonra transvaginal USG ile değerlendirilmiştir. Hastalara menstruasyon sonrası lekelenme, kanlı enfekte vajinal akıntı, suprapubik koital ağrı, sekonder infertilite sorgulaması ile 0-5 puanlık semptom skorlaması yapılmıştır. Hastaların tedavi sonrası semptom skorları ve gebelik oranları değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 35.50 (min:28 maks:45) idi. Hastaların 16 (%64)’ ünde transvaginal ultrasonografik incelemede %80 ve üstünde düzelme, 6 (%24)’ünnde %50-80 arasında düzelme, 3 (%12)’sinde %30-50 arasında düzelme saptanmıştır. 16 (%64) hastada semptom skorunda belirgin azalma saptanmıştır. Bu hastalardan 12 hastaya embryo transferi yapılmış olup 5 (%41.6)’inde devam eden gebelik elde edilmiştir. 2 olguda ise spontan gebelik elde edilmiştir. 2 olguda servikal stenoz gelişmiştir. İlk hastada servikal dilatasyon yeterli olmuştur. İkinci hastaya ise tekrar histeroskopik ve laparaskopik cerrahi uygulanmıştır.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre histeroskopik istmosel onarımı sonrasında hastaların semptom skorlarında belirgin azalma olduğu ve klinik gebelik oranlarında da artış olduğu saptanmıştır. Fakat bu tedavinin komplikasyonlar ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç mevcuttur.


Anahtar Kelimeler


İstmosel onarımı, histeroskopi, infertilite, ART

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.