Polikistik Over Sendromunda Renin Anjiotensin Aldosteron Sisteminin Plazma Renin Aktivitesi ile Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) ile renin anjiotensin aldosteron (RAS) sisteminin ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekoloji polikliniğine başvuran, 18-40 yaş arası, 96 PKOS tanısı alan hasta ile, 30 PKOS olmayan sağlıklı kontrol hastası toplam 126 hastanın dahil edildiği, prospektif kesitsel bir çalışmadır. Tüm hastalara sabah aç ve ayakta alınan kan örneklerinde plazma renin aktivitesi (PRA) çalışıldı. Gruplar arasında PRA açısından istatistiksel anlamlı bir farkın olup olmadığı değerlendirildi.

Sonuç: PKOS tanısı alan hasta grubunda PRA 287(10-693) pg/ml, kontrol grubunda PRA 213 (50-802) pg/ml tespit edildi. Sonuçta PKOS da PRA düzeylerinde anlamlı bir artış saptanmaktadır (p=0,048) Bu artış PKOS da RAS sisteminde bir aktivasyona işaret etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Polikistik over sendromu; plazma renin aktivitesi; renin anjiotensin aldosteron sistemi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.