ANTİ-İNKONTİNANS OPERASYONLARI SONRASI REZİDÜEL İDRAR VOLÜMÜ ÖLÇÜMÜNDE ÜRETRAL KATETERİZASYON İLE ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMAS

Melike DOĞANAY
Orhan AKSAKAL
Hüseyin DUMANLI
Gülnur ÖZAKŞİT

Özet


Amaç:Bu çalışmada anti-inkontinans ameliyatları sonrası rezidü idrar volümü hesaplanmasında transabdominal ultrasonografinin doğruluğu araştırıldı. Yöntem ve Gereçler: Mayıs 2010 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında toplam 74 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı doktor ve ultrason ile mesane volümleri 3 farklı formülle hesaplanıp, üretral kateterizasyonla elde edilen değerlerle karşılaştırıldı. Bulgular: Üretral kateter sonuçları ve transabdominal ultrasonografi eşliğinde her 3 formül ile hesaplanan sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki saptandı (R1= 0.962, R2= 0.974, R3= 0.986). Ortalama ölçüm farkları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.451). Sonuç: Anti-inkontinans operasyonları sonrası rezidü idrar volümü ölçümünde transabdominal ultrasonografi güvenilir bir metodtur. Kullanılan her üç formülün birbirine üstünlüğü ve farkı yoktur. Transabdominal ult- rasonografi üretral kateterle ölçüme alternatif bir yöntemdir. 


Anahtar Kelimeler


Rezidü idrar, urethra kateterizazasyonu, transabdominal sonografi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.