Antenatal Nifedipin Kullanımının Patent Duktus Arteriozusa Etkisi


Özet


Amaç: Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerde antenatal nifedipin uygulanmasının hemodinamik anlamlı patent duktus arteriozus (haPDA) üzerine etkisini belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2013 ile Aralık 2016 tarihleri arasında ünitemizde izlenen, ÇDDA bebekler retrospektif olarak incelendi. Bebeklerin demografik ve klinik özellikleri kayıt edildi. Çalışmaya dahil edilen prematürelerin haPDA’sı olan ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılarak, demografik, klinik özellikleri ve antenatal nifedipin uygulanması açından karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 602 ÇDDA bebeğin dahil edildiği çalışmamızda, 257 bebekte (%42,7) haPDA saptandı ve 11 hastaya (%1,8) PDA ligasyonu uygulandı. Hemodinamik anlamlı PDA grubunda antenatal nifedipin uygulanma oranı, haPDA olmayan gruptaki antenatal nifedipin uygulanma oranına göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek tespit edildi (%46,7 ve %31,3; p<0,001).

Sonuç: Çalışmamızda ÇDDA’lı bebeklerde, haPDA grubunda antenatal Nifedipin kullanım oranı daha yüksek olarak bulundu.


Anahtar Kelimeler


Patent duktus arteriozus, prematüre, çok düşük doğum ağırlığı, nifedipin

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.