Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi İle Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Tiroid hormonlarının düşüklüğü ile kritik hastaların mortalitesini artırabildiği erişkin ve çocuk hastalarda belirtilmiştir. Yalnız konjenital hipotiroidi (KH) olan prematüre hastaların KH olmayan hastalara göre mortalite açısında risk teşkil edip etmediği henüz bilinmemektedir. Çalışmamızda, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA; <1500g) prematüre bebeklerde KH olan ve olmayan gruplar arasında mortalite açısından ilişkiye bakılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ocak 2013 ile Aralık 2016 tarihleri arasında, ÇDDA hasta verileri retrospektif olarak kayıt edildi. Tiroid stimülan hormon (TSH) ve serbest tiroksin (sT4) düzeyleri postnatal 5.-7. günde bakıldı. Hastaların gebelik haftaları (GH), doğum ağırlığı (DA), cinsiyeti, 1. ve 5. dakika Apgar skoru, antenatal steroid, annede tiroid hastalığı ve mortalite açısından veriler kayıt edildi. Konjenital hipotiroidi olan ve olmayan gruplar arasında demografik özellikler ve mortalite açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 581 ÇDDA bebekten 26’sında (%4,5) KH tespit edildi. Konjenital hipotiroidi olan grupta GH (27,3 ± 1,04 hafta) ve DA (978 ± 197 g), KH olmayan gruptaki GH (28,1 ± 1,2 hafta) ve DA’na (1073 ± 226 g) göre anlamlı düşük bulundu (sırasıyla p<0,001, p=0,037). Konjenital hipotiroidi grubunda kız cinsiyet oranı (%73) KH olmayan gruba (%49) göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,017). Konjenital hipotiroidi olan (%15,3) ve olmayan (%8,4) gruplar arasında mortalite açısından fark tespit edilmedi (p=0,205).

Sonuç: Çalışmamızda ÇDDA prematürelerde KH’nin mortalite riskini artırmadığı sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Çok düşük doğum ağırlığı, konjenital hipotiroidi, mortalite, prematüre, tiroid fonksiyon testi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.