Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi


Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı, sezaryen yöntemi ile gerçekleştirilen doğumlarda ortaya çıkan malpraktis olgularının Yargıtay kararları üzerinden incelenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada, Yargıtay hukuk ve ceza mahkemeleri tarafından karara bağlanan tazminat ve ceza davaları retrospektif olarak incelenmiş, tanımlayıcı bulgular ortaya konulmuştur. Kararlar, Yargıtay’ın resmi internet sayfası olan www.yargitay.gov.tr internet adresinden elde edilmiştir. “Sezaryen” anahtar kelimesi ile 66 karar elde edilmiş, duplikasyonlar ve ilgisiz kararların çıkarılması ile 39 (N=39) kararın analiz için uygun olduğu görülmüştür.

Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda sezaryen yöntemi ile yapılan doğumlarda ortaya çıkan malpraktisin çoğunlukla hekimler (%92,3) tarafından özel hastanelerde (46,2%) gerçekleştirildiği görülmektedir. Malpraktis davalarının en çok davalının kusuru (%46,2) ve taksirle öldürme (%23,1) iddiaları ile açıldığı tespit edilmiştir. Malpraktise, hatalı tedavi yönteminin uygulanmasının (33,3), tanı hatasının (%10,3) ve ihmalin (%10,3) neden olduğu saptanmıştır. Sezaryen doğum yöntemi ile ilişkili davalara konu olan malpraktis sonucunda, bebek ölümü (%17,9), bebekte fonksiyon kaybı (%17,9), anne ölümü (%15,4) ve annenin çocuk yapma yetisini yitirmesi (%12,8) durumlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Mahkemenin çoğunlukla tazminat davalarını (%51,3) karara bağlandığı ve davacı yararına (%28,21) kararı bozduğu görülmektedir. Talep edilen tazminat miktarının ortalama olarak 139,835TL±118,241TL olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Hasta ve hekim arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması, hastaların tedavi süreci hakkında yeteri kadar bilgilendirilmesi, hekimlerin malpraktis ile ilgili farkındalık düzeylerinin yükseltilmesinin malpraktis davalarını azaltacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Malpraktis, sezaryen, Yargıtay, mahkeme kararları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.