Rize İlinde Gestasyonel Diabetes Mellitus Prevalansı


Özet


Amaç: Çalışmamızda, ülkemizin doğusunda bulunan Rize’de, tek merkezin verileri kullanılarak ‘The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups’ kriterlerine göre gestasyonel diyabetes mellitus prevalansını araştırmayı ve kriterlerin prevalansı nasıl etkilediğini ülkemizde yapılan diğer çalışmaları da derleyerek göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Temmuz 2012 ve Nisan 2018 tarihleri arasında, Özel Şar Hastanesi ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne’ rutin gebelik takipleri için başvuran 24-28 gebelik haftasındaki 19-51 yaş arasındaki tüm gebeler hastanenin bilgisayar kayıt sistemleri aracılığıyla retrospektif olarak incelendi. Açlık plazma glukozu 126 mg/dl üzerinde olan, daha önce diyabet tanısı alan ve kan glukoz düzeyini etkileyebileceği bilinen bir endokrin hastalığı (Cushing hastalığı, Addison hastalığı, hipofiz yetmezliği, akromegali vs.) olan gebeler çalışmaya dahil edilmedi. ‘The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups’ tarafından önerilen tek basamaklı 75 gr oral glukoz tolerans testi ile taraması yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Gestasyonel diyabetes mellitus prevalansı hesaplandı ve yaş gruplarına göre dağılımı incelendi.

Bulgular: 3204 hastanın incelendiği bu çalışmada gestasyonel diyabetes mellitus prevalansı %27,9 bulundu. Gestasyonel diyabetes mellitusu olan hastaların yaş ortalamaları 33,78±5,50, sağlıklı hastaların yaş ortalamaları 31,84±4,96 olarak hesaplandı. Her iki grubun yaş ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,0001).

Sonuç: Rize ilindeki gestasyonel diyabetes mellitus prevalansının ülkemizin diğer illerine oranla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Gestasyonel diyabetes mellitus, tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe insidansı artan, hem maternal hem de perinatal komplikasyonları açısından önemli bir sağlık sorunudur. Prevalansının düşürülerek maternal ve perinatal mortalitenin azaltılabilmesi için sağlıklı beslenme ve gebelikte egzersiz gibi yaşam kalitesini artıran acil ve etkili müdahalelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Diyabet, gebelik, prevalans

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.