Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Transkraniyal Doppler Ultrasonografi İle Serebral Kan Akım Hızının Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Bu çalışmada amacımız, PKOS tanısıyla izlenen premenapozal genç kadınlarda transkraniyal doppler ultrasonografi (TCD) ile orta serebral arter kan akım hızlarını incelemek ve subklinik vaskuler tutulumu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Prospektif ve gözlemsel olarak planlanan bu çalışmaya polikistik over sendromu tanısı almış 28 kadın hasta ve 23 sağlıklı kadın hastane personeli kontrol olarak dahil edildi. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedilerek, orta serebral arterlere TCD incelemesi yapıldı. TCD parametreleri; ortalama serebral kan akım hızı (OSKAH), pik sistolik hız (PSH), pulsatilite indeksi (PI), rezistans indeksi (RI), sistolik/ diastolik oranı (S/D) değerlendirildi.

Bulgular: PKOS ve kontrol grubu, yaş bakımından benzerdi. Vücut kitle indeksi, diastolik ve ortalama kan basıncı değerleri PKOS grubunda kontrol grubuna göre yüksek bulundu. PKOS ve kontrol grubunun orta serebral arterden yapılan TCD parametreleri; OSKAH, PSH, PI, RI, S/D arasında anlamlı farklılık yoktu. PKOS grubunda, TCD parametreleri ile yaş, VKİ arasında herhangi korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, erken premenapozal PKOS hastalarında TCD ile serebral kan akım hızları normal kontrollerden farklı bulunmamıştır. Ancak postmenapozal PKOS hastalarında ortaya konmuş olan artmış kardiyovaskuler ve serebrovaskuler risk, PKOS’un başlattığı metabolik süreçler ve mikrovaskuler etkilenmelerin zaman bağımlı olup yaşlanmayla arttığını düşündürmektedir.


Anahtar Kelimeler


Polikistik over sendromu, hyperandrogenism, transkraniyal doppler ultrasonografi, orta serebral arter, kan akım hızı.

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.