Primer ve Sekonder Sitoredüktif Cerrahi Sırasında İntestinal Rezeksiyon Uygulanan Epitelyal Over Kanseri Olgularında Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması


Özet


Giriş: Epitelyal over kanseri nedeniyle uygulanan primer ve sekonder sitoredüksiyon sırasında gerçekleştirilen intestinal rezeksiyonların cerrahi sonuçlarını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009 ve Aralık 2017 tarihleri arasında primer ve sekonder sitoredüktif cerrahi esnasında intestinal rezeksiyon yapılmış epitelyal over kanseri hastaları; hastalık evresi, yaş, yapılan cerrahi işlemler, intestinal rezeksiyon tipi, anastomoz/stoma durumu, ameliyat süresi, intraoperatif transfüzyon gereksinimi, preoperatif albumin düzeyi, asit varlığı ve miktarı, performans durumu, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar yönünden retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Primer sitoredüksiyon (n=22) ve sekonder sitoredüksiyon (n=18) uygulanan toplam 40 hasta değerlendirildi. Uygulanan intestinal rezeksiyon prosedürleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark olmamakla beraber, primer sitoredüksiyon grubunda en çok low anterior rezeksiyon (5/22, %22,7), sekonder sitoredüksiyon grubunda ise en çok ileum rezeksiyonunun (8/18, %44,4) uygulandığı saptandı. İntestinal rezeksiyon dışında yapılmış olan radikal cerrahi işlemler karşılaştırıldığında, sekonder sitoredüksiyon grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla sayıda cerrahi işlem yapıldığı gözlendi. Radikal prosedürler arasında lesser sac’tan tümör eksizyonu ve peritonektominin sekonder sitoredüksiyon grubunda daha sık yapıldığı belirlendi. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Primer ve sekonder sitoredüktif cerrahi sırasında optimal sitoredüksiyon elde etmek amacıyla intestinal rezeksiyonlar ve buna eşlik eden radikal cerrahi prosedürler yüksek komplikasyon oranları oluşturmadan uygulanabilir.


Anahtar Kelimeler


Over kanseri, sitoredüksiyon, barsak, komplikasyon, radikal

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.