Gebelikte Rutin Demir Takviyesinin Bozulmuş Glukoz Toleransı Gelişme Riskine Bir Etkisi Var Mıdır?


Özet


Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), kötü gebelik sonuçları ve maternal ve fetal mortalite ile ilişkili ciddi bir metabolik bozukluktur. Bozulmuş glikoz toleransı (BGT) de kötü gebelik sonuçlarını öngören önemli bir parametredir. Çalışmamızın amacı demir, demir bağlama kapasitesi (DBK), hb ve ferritin seviyeleri ile BGT arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran, ilk antenatal takiplerine 6-11 haftalar arasında gelen ve 24-28 haftalar arasında 2 basamaklı OGTT uygulanan toplam 100 hasta ile yapılmıştır (BGT:50 hasta, Normal OGTT:50 hasta). İlk trimester hemoglobin (hb), ferritin, demir, demir bağlama kapasitesi (DBK) ve OGTT sonuçları iki grup arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Demir, DBK ve ferritin seviyeleri iki grup arasında istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (P<0.05). Hb seviyesi ise BGT grubunda anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (13.38±1.02 mg/dl vs. 12.72±1.03 mg/dl; P=0.015)

Sonuç: Hb seviyeleri BGT grubunda anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. Bu sebeple gebelikte rutin demir takviyesi ilk trimester hb seviyeleri de göz önünde bulundurularak bireyselleştirilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Gestasyonel diyabet, bozulmuş glukoz toleransı, ferritin, hemoglobin

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.