Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması


Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Karolina HPV aşılama tutumları ve inançları ölçeğinin (KHATİÖ) Türkçe formunun, Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olup olmadığının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Metodolojik tipte bu araştırmanın verileri, Şubat-Eylül 2016 tarihleri arasında Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Birimleri olan; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, AÇ-SAP ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran ve ergenlik döneminde (10 ile 18 yaş arası) kız çocuğu olan n=320 ebeveyn anne üzerinde uygulanarak toplanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik değerlendirmesinde, “dil, kapsam/içerik, yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık analizi ve test-tekrar test” analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular: KHATİÖ’nün maddelerinin uygulanabilirliği ve anlaşılırlığı konusunda altı uzman görüşünün birbiriyle uyumlu olduğu bulunmuştur (İCC=0.78; p<0.001). KHATİÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları incelendiğinde; 16 maddelik ölçeğin 10. ve 14. maddelerinin anlamlı olmadıkları (10. Madde; p=0.522; 14. Madde; p=0.675), maddeler çıkarıldıktan sonra kalan 14 maddesinin doğrulayıcı faktör analizi sonucunun anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.001). KHATİÖ’nin dört faktörlü (zararlar, engeller, etkiler, belirsizlik), 14 maddeli yapısının Türk toplumunda uygulanabilir olduğu kabul edilmiştir. 14 maddelik KHATİÖ’nün iç tutarlılığın oldukça güvenilir olduğu (α= 0.62) belirlenmiştir. KHATİÖ’nün test-tekrar test puanları arasında pozitif yönde kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=0.95; p<0.001).

Sonuç: Sonuç olarak, KHATİÖ’nün Türkçe formunun, Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


HPV, aşılama, tutum, inanç, geçerlilik, güvenirlik

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.