Yenidoğan Bebeklerin Göbek Kordon Kanında Kurşun ve Civa Düzeyleri


Özet


Amaç: Sanayi devrimiyle birlikte hızla artan çevre kirliliği sonuçlarından biri de, ağır metallerin insan sağlığını tehdit etmeye başlamasıdır. Çalışmamızda, kurşun ve civa maruziyetinin kord kanında değerlendirilmesi ve gebelerin olası temas yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Temmuz 2012- Ağustos 2012 tarihleri arasında doğum yapan 100 anne alındı. Annelere sosyo-ekonomik, demografik özelliklerini ve sağlık durumlarını içeren 40 soruluk bir anket uygulandı. Anne serum kalsiyum ve demir düzeyleri ile beraber doğum sonrası kord kanından kurşun ve civa düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Kord kanı kurşun düzeyleri vakaların sadece birinde önerilen güvenli düzeyin üzerindeydi. Anne kalsiyum ile kord kurşun seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki bulundu (p<0.001). Aylık gelir düzeyi ile civa arasında da ters yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızda normal değerlerin üzerinde civa seviyesine rastlanmadı. Kord kanı kurşun düzeyleri vakaların %1’inde önerilen güvenli düzeyin üzerindeydi. Bu metallerle temasın, toksik düzeylere çıkmadığı ve önemli bir halk sağlığı sorunu yaratmadığı söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Kord kanı, kurşun, civa

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.