Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların D Vitamini Ve Güneşlenme İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma


Özet


Amaç: Bu çalışma ile gebelik ve doğum sonu dönemdeki kadınların D vitamini ve güneşlenme ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tasarımdaki bu çalışma, bir üniversite hastanesinde, kadın-doğum polikliniğine başvuran gebeler ve kadın-doğum kliniğinde yatan doğum yapmış kadınlar ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, gebeliğinin son trimestrinde olan 145 kadın ve doğum sonu ilk 24 saatte olan 57 kadın olmak üzere toplam 202 kadın oluşturmuştur. Veriler 45 sorudan oluşan bir form yardımıyla, yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistikler ve Ki-Kare testleri yapılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kadınların %55’i D vitamini ilgili bir şeyler duyduğunu ve %64.4’ü D vitamininin temel kaynağını bildiğini belirtmiştir. Kadınların %95.5’i D vitamini düzeyini bilmediğini ancak %58.9’u gebelerin D vitamini desteğine ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Kadınların yaş ve eğitim düzeyi arttıkça, D vitamini ile ilgili farkındalıklarının arttığı bulunmuştur. Kadınların %94.6’sı güneşin sağlık için ve %87.7’si D vitamini yapımı için gerekli olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile gebe ve doğum sonu dönemdeki kadınlarda D vitamini ve güneşlenme farkındalığının düşük olduğu gösterilmiştir. Gebelik ve doğum sonu dönemdeki kadınlara D vitamini eksikliği ve güneşlenme ilkelerine yönelik sağlık bakım profesyonelleri tarafından farkındalık programlarının yürütülmesi önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


vitamini, farkındalık, gebelik, güneşlenme, doğum dönem

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.