Anormal Uterin Kanaması Olan Premenopozal Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi İle Ölçülen Endometrial Kalınlık İle Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması


Özet


Amaç: Bu çalışma perimenopozal dönemde anormal uterin kanaması olan kadınlarda transvajinal ultrasonografi (TvUSG) ile değerlendirilen endometrial kalınlık ile histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılarak TvUSG’nin anormal endometrial biyopsi sonuçlarını tespit edebilme başarısını araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma Mart 2017- Mayıs 2018 yılları arasında anormal uterin kanama şikayeti ile polikliniğe başvurun 35-50 yaş arasında 280 premenopozal hastanın değerlendirilmesi ile yapılmıştır. TvUSG ile endometrial kalınlık ölçülerek hastaların histopatolojik sonuçlarına göre ortalama endometrial kalınlıkları değerlendirildi. Normal endometrium, biyopsi sonucunun proliferatif ve sekretuar endometrium; anormal endometrium ise biyopsi sonucu polip, basit veya kompleks hiperplazi ve endometrium kanseri olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 280 hasta dâhil edildi. Ortalama yaş 42±4.2 olup, ortanca gravida 4 (0-10), ortanca parite 3 (0-7) ve ortalama vücut kitle indeksi 27.5±2.64 (kg/m2) tespit edildi. Histopatolojik olarak 202 (%72.1) hastada normal endometrium 78 (%27.9) hastada anormal endometrium olarak raporlandı. Proliferatif endometrium ve sekretuar endometrium en sık histopatolojiler olup bu hastalarda ortalama endometrial kalınlık sırası ile 7.13±3.81 mm ve 8.42±3.92.mm saptanmıştır. Anormal histopatolojik sonuçlara bakıldığında 40 (%14.2) hastada endometrial polip, 33 (%11.7) hastada basit endometrial hiperplazi ve 3 (%1.7) hastada kompleks endometrial hiperplazi olarak raporlanmış olup ortalama endometrial kalınlıklar sırası ile 13.41±6.75 mm, 13.20±7.75 mm ve 14.54±6.80 mm olarak değerlendirilmiştir. 2 (%0.3) hastada endometrial kanser tespit edilmiş olup ortalama endometrial kalınlık 21.41±2.75 mm olarak ölçülmüştür.

Sonuç: TvUSG, anormal uterin kanaması olan premenopozal hastalarda endometrial patolojileri değerlendirmede ilk basamak olarak tercih edilebilecek başarılı bir yöntemdir


Anahtar Kelimeler


Premenopoz, anormal uterin kanama, transvajinal ultrasonografi, endometrial kalınlık

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.