Endometrium Kanseri Evre IA Grade I Grade 2 Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Lenfovasküler Alan İnvazyonunu Öngörmedeki Değeri


Özet


Amaç: Tam kan sayımı parametrelerinin endometrium kanseri evre 1a G1/G2 hastalarda lenfovasküler alan invazyonunu (LVSI) öngörmedeki faydasının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: 2012-2017 yılları arasında hastanemizde endometrium kanseri tanısı ile opere edilip evre 1A Grade (G) 1/2 tümör saptanan hastalar retrospektif olarak incelendi. LVSI pozitif 17, LVSI negatif 214 olmak üzere toplamda 231 hasta çalışmaya dahil edildi. LVSI pozitifliği ile yaş, menapoz durumu, tümör derecesi, tümör çapı ve tam kan sayımı parametrelerinin ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: LVSI pozitif grup ile LVSI negatif grup yaş ortalamaları, menapoz durumları, çıkarılan ortalama lenf nodu sayıları açısından benzerdi. LVSI pozitif olan grupta ortalama tümor boyutu daha büyük olup, G2 tümör oranı anlamlı olacak şekilde daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla p=0,019, p <0.001). LVSI pozitif grupta ortalama kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği (RDW) değeri daha yüksek saptanmıştır (p=0.025). Buna karşın ROC analizinde ise RDW’ nin LVSI pozitifliğini öngörmede faydalı bir belirteç olduğu gösterilememiştir. Her iki grup ortalama platelet volümü açısından benzer olarak değerlendirilmiştir (p=0.08).

Sonuç: Tam kan sayımı parametrelerinden RDW, LVSI pozitif grupta daha yüksek saptanmasına karşın, LVSI pozitifliğini öngörmede faydalı bir belirteç olarak değerlendirilmemiştir.


Anahtar Kelimeler


Ortalama platelet volümü, kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği, endometrium kanseri, lenfovasküler alan invazyonu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.