Parasetamol veya Fentanil Tedavisi Alan Tüp Torakostomili Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Ağrı Şiddetinin EDIN Ölçeği İle Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Pnömotoraks tanısı ile tüp torakostomi uygulanan preterm bebeklerde ağrı şiddetinin EDIN ölçeği ile değerlendirilmesi ve uygulanan iki farklı analjezik tedavinin (parasetamol veya fentanil) EDIN skorları üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında gebelik yaşı 32-37 hafta olan ve pnömotoraks tanısı ile tüp torakostomi uygulanan bebekler uygunluk açısından değerlendirildi. İki deneyimli hemşire tarafından EDIN ölçeği uygulandı ve 6 saatte bir skorlar kaydedildi. Analjezik tedavi olarak parasetamol veya fentanil alan bebekler 2 grupta incelendi.

Bulgular: Parasetamol tedavisi alan 27 ve fentanil tedavisi alan 23 bebek olmak üzere toplam 50 bebek analiz edildi. İlk EDIN skorları arasında gruplar arasında fark saptanmadı (sırasıyla; 9 ve 8 p>0.01). İkinci 6. Saatte kaydedilen EDIN skoru fentanil grubunda anlamlı düşük saptandı (5 ve 7, p<0.01). Her iki grupta ikinci kaydedilen skorun ilk skora göre anlamlı olarak düştüğü gözlendi (p<0.01).

Sonuç: Her iki analjezik tedavi ile tüp torakostomiden kaynaklanan ağrı şiddeti skorlarının düştüğü ancak bu düşüşün fentanil grubunda daha belirgin olduğu görülmüştür. Bu bulguların geniş ölçekli randomize kontrollü farklı ağrı değerlendirme ölçeklerinin kullanıldığı çalışmalar ile desteklenmesine ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler


EDIN skala, fentanil, parasetamol, prematüre, uzamış ağrı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.