ADOLESAN GEBELİKLERDE HELLP SENDROMU: 26 OLGULUK KLİNİK DENEYİM

Selçuk ERKILINÇ
Elif Gül YAPAR EYİ

Özet


Amaç: HELLP sendromu ile komplike adolesan gebeliklerin klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntem: Çalışmaya hastane kayıtlarından elde edilen 17 ve 20 yaş arasında tam HELLP sendromlu 26 hastanın klinik ve laboratuvar verileri dahil edildi. Değerlendirmede yaş, gravida, parite, kronik hipertansiyon, tanı sırasındaki gebelik yaşı, ortalama arteriyel kan basıncı ve eklampsi gibi olumsuz maternal sonuçlar,yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC), akut böbrek yetmezliği, pulmoner ödem , plasenta dekolmanı, plevral efüzyon, asit, transfüzyonu ve anne ölümü kriter alındı. Veriler SPSS 15 programında değerlendirildi. 

Bulgular: Adolesan HELLP sendromlu olgularda ortalama yaş ve standart sapma 18,5 ± 0,9 idi. Tanı sırasındaki gebelik haftaları sırasıyla 28 hafta ve altı: %3,8; 281/7 - 320 /7 arası: %19,1; 321/7 - 370/7 arası: %54,1; 37 hafta, ve üzeri: %23 olmak üzere dört gruba ayrıldı. Hastaların %46,2'en az bir maternal komplikasyon vardı. Anne ölümü görülmedi. Çalışma döneminde oluştu. En çok görülen advers maternal sonuç %26,9 oranı ile kan ürünleri transfüzyonu olarak belirlenirken, advers maternal sonuçlar; DIC: 7,7 % (hasta), plasenta dekolmanı: % 3,8 (1 hasta), akut böbrek yetmezliği: %3,8 (1 hasta), insizyonel hematom: % 11.5 (3 hasta), asit: %3,8 (1 hasta) , intrauterin / neonatal ölüm %3,8 (1 hasta) oranında görüldü. HELLP sendromlu hastalarda erken doğum, %77 (20 hasta) ve ve eklampsi %23,1 (6 hasta) oranında ortaya çıktı. 

Sonuç: Erken doğum ve eklampsi, adolesanlarda her yaştan HELLP sendromlu hastalara göre daha yüksek orandadır.


Anahtar Kelimeler


adölesan gebelik , HELLP sendromu, klinik deneyim

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.