50 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ İLE İNTRAUTERİN GELİŞME KISITLILIĞI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Hasan Onur TOPÇU
Kadriye ERDOĞAN
Sabri CAVKAYTAR
Ali Özgür ERSOY
Dilek UYGUR

Özet


Amaç: Intrauterin gelişme geriliği (IUGR) ile 50 gram oral glukoz testi arasındaki olası ilişkinin araştırılması. 

Gereçler ve Yöntem: Gebeliği IUGR ile komplike olan 42 kadın(IUGR grup)ile gebeliğinde gelişme gerililiği olmayan 80 kadın (kontrol grup) çalışmaya dâhil edildi. 24-28 hafta arası yapılan 50 g oral glukoz testinin sonucu, umbilikal arter Dopler akım değerleri, doğum sırasındaki gebelik haftası ve 5. Dakika APGAR skoru her iki grupta karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler SPSS 15 programı kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Ortalama yaş, vücut kitle indeksi (VKI) ve gravidite gibi maternal özellikler her iki grupta da benzerdi. 1. Saat maternal serum glukoz seviyesi, IUGR grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı daha düşük bulundu (p=0.012). Her iki grup için umbilikal arter dopler akımları, doğum sırasındaki gebelik haftası, 5. Dakika APGAR skoru ve yeni doğan yakın bakım ünitesine başvuru oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (p<0.001). 

Sonuç: 50 gram oral glukoz testi sonrası düşük I. saat glukoz seviyeleri ile IUGR arasında ilişki mevcuttur.


Anahtar Kelimeler


Hipoglisemi, 50 gram glukoz testi, intrauterine gelişme gerililiği, gebelik

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.