Gestasyonel Diabetli Hastalarda Serum Homosistein Düzeyleri Değişimi


Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı gestasyonel diabet tanısı almış olan hastalarda maternal homosistein düzeylerinin araştırılması, diabetik olmayan hastalarla karşılaştırılması ve hastalıkla olası ilgisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler servisinde takipleri ve doğumu gerçekleştirilen hastalardan, gestasyonel diabet tanısı almış olanlar çalışma grubunu, diabet tanısı olmayan hastalar kontrol grubunu oluşturacak şekilde prospektif olarak toplandı. Hastaların demografik verileri doğum yaptıkları gebelik haftası, doğum şekli, yenidoğanların ağırlığı, neonatal takipte ortaya çıkan özellikler kaydedildi. Tüm gebeler 24-28. gestasyonel haftalar arasında rutin olarak gestasyonel diabet taramasından geçirildi. Homosistein düzeyleri ve metionin-homosistein metabolizmasında çok önemli yer tutmaları nedeniyle hastaların folik asit ve vitB12 düzeyleri ve ayrıca albümin düzeyleri de değerlendirildi.

Bulgular: GDM’ si olan ve olmayan hastaların karşılaştırmasında GDM olan hastalarda gravida ve pariteler, hastaların yaşları, ve gebelerin kilo alımı anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0.05). Doğum haftası diabetik olmayan grupta anlamlı derecede yüksek idi ancak doğum tartıları arasında istatistiksel fark yoktu. 1 ve 5. dakika APGAR skorları diabetik grupta anlamlı derecede daha düşüktü. Homosistein değerleri, GDM’li olanlarda daha yüksek ama istatistiksel olarak anlamlı değildi (5.90±1.34 vs 5.88±1.37 sırasıyla, p=0.42). Aynı şekilde folik asit düzeyi GDM’li olanlarda daha fazla ama anlamlı değildi. VitB12 değeri ise GDM’li olanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu (p<0.05)

Sonuç: GDM’li grupta 24-28. haftalarda bakılan homosistein seviyelerini kontrol grubundan farklı bulmadık. Ancak folik asit ve vitB12 düzeyleri arasında ters ilişki bulunduğunu saptadık. Bu da Klinikte serum homosistein düzeylerinin düşürülmesinde folik asit desteği faydalı olabileceğine işaret etmektedir.


Anahtar Kelimeler


Gestasyonel diabet, homosistein, folik asit

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.