Maternal Aneminin Perinatal Sonuçlara Etkisi

Füsun Karbancıoğlu Cantürk https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Özet


Amaç: Çalışmamızın amacı hastanemizde doğum yapan anemisi olan gebelerde anemi ile kötü perinatal sonuçlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve maternal aneminin önemine dikkat çekmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 1 Ocak 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde doğum yapan düşük riskli gebeler dahil edildi ve veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma grubu, doğum için başvuru anındaki hemoglobin düzeyi ile 2. trimestırda bakılmış hemoglobin düzeyi <11 g/dl olan gebeler tarafından oluşturuldu. Kontrol grubu ise aynı tarih aralığında doğum yapan, doğum defterine kayıtlı her 5 gebeden ilki alınarak doğumda ve 2. trimestırda hemoglobin düzeyi 11 g/ dl ve üzerinde olan gebeler tarafından oluşturuldu ve randomizasyon sağlandı. Her iki grup obstetrik ve neonatal sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca, 257 gebe çalışma grubunda ve 297 gebe kontrol grubunda olmak üzere toplam 554 gebe çalışmaya dahil edildi. Hemoglobin seviyesiyle yaş ve parite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Gruplar arasında yaş, parite, doğum haftası, ortalama bebek doğum ağırlığı, düşük doğum ağırlıklı bebek oranı, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, intrauterin gelişme kısıtlılığı sıklığı ve preterm doğum oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). Anemik grupta sezaryenle doğum oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmasına rağmen (p=0,035), primer sezaryen oranları arasında fark bulunamadı (p>0, 05). Anemik grupta en sık primer sezaryen endikasyonu fetal distress iken kontrol grubunda ise ilerlemeyen eylem ve sefalopelvik uyumsuzluk olarak saptandı.

Sonuç: Bizim çalışmamıza göre gebelerde hafif anemi kötü perinatal sonuçlara yol açmamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Gebelik, anemi, perinatal sonuçlar

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.