Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Ovariyan Kitlelerin Malign-Benign Ayırımının Yapılması


Özet


Amaç: Amacımız pelvik muayene, tümör belirteçleri, ultrasonografi beraber kullanıldığında ovariyan kitlelerde malignansiyi tespit edebilme gücünü ortaya koymak ve bu parametreleri lojistik modele uygulayarak adneksiyal kitlesi olan bir hastadaki malignansi olasılığını tespit etmekti.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde adneksiyal kitle tanısı ile opere edilen 154 hastanın patoloji kayıtları, yaşı, şikâyeti, menapoz durumu, pelvik muayene buğuları, CA-125 değerleri ve ultrasonografi bulguları retrospektif olarak incelendi. Ovariyan kitlelerin ultrasonografi bulguları Sassone ve arkadaşları tarafından tanımlanan kriterlere göre puanlandırıldı. Geliştirdiğimiz pelvik muayene skorlama sisteminde pelvik muayenede kitle yüzeyinin irregüler ve kitlenin solit oluşu ve batında asit varlığına 2 değer; kitlenin bilateral ve fikse oluşuna 1 değer; kitlenin kistik, düzgün yüzeyli, mobil, unilateral oluşuna veya batında asit olmayışına 0 değer verildi. Tüm parametrelerin sensitivite ve spesifite değerleri tespit edildi. Lojistik regresyon modeli ile malignansi olasılıkları hesaplandı.

Bulgular: Çalışmamız 55 i malign (%35.7),99 u benign (%64.3) toplam 154 kadın hasta, 191 kitle üzerinde yapıldı. Geliştirmiş olduğumuz pelvik muayene skorlama sisteminde sensitivite %92, spesifite %94 olarak hesaplandı. CA-125’in malign-benign ayırımındaki sensitivitesi %77, spesifitesi %73 olarak tespit edildi. CA 125, pelvik muayene ve ultrasonografi değerlendirmelerinden herhangi ikisinde malign gruba düşen hastaları malign olarak değerlendirdiğimizde elde ettiğimiz sensitivite %93.33, spesifite %95.24, genel doğruluk oranı %94.44 bulundu.

Sonuç: Lojistik regresyon modelleri gibi tanısal modeller adneksiyal kitlelerin değerlendirilmesinde tek tip, operatörün deneyimine bağlı olmayan, tanının doğruluğunun test edilebilmesine olanak sağlayan oluşumlardır. Bu modeller malignansi olasılığını tespit edebilmeye olanak sağlayarak operasyon tipine, yerine, hatta operatöre karar verebilmeye ve hastanın kesin tanı öncesi bilgilendirilmesine olanak sağlar.


Anahtar Kelimeler


Logistic regresyon modeli, ovarian kitle, pelvic muayene, ultrasonografi, CA-125

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.