Yenidoğan Döneminde Kalp Yetmezliği Bulguları İle Seyreden Arterio-Venöz Malformasyon; Galen Ven Anevrizması


Özet


Galen ven anevrizması (VGAM) seyrek görülen serebral arteriyovenöz bir malformasyondur. Günümüzde görüntüleme yöntemleri ile prenatal tanı konabilmekte; doğum sonrası MR anjiyografi ile VGAM anatomisini ve anevrizmal yapıyı besleyen damarlar gösterilebilmektedir. Yenidoğan döneminde en sık yüksek debili kalp yetmezliği ile ortaya çıkar. Bu nedenle kalp yetmezliği ne kadar ağır ise tedaviye yanıt da o kadar azalmakta ve zamanında tedavi edilmediğinde mortalite oranı artmaktadır. Tedavi başarısını artırmak için multidisipliner yaklaşım ve takip önemlidir. Bu yazıda prenatal ve neonatal dönemde ağır kalp yetersizliği ve pulmoner hipertansiyon tanısı almış onbir GVAM’lı hasta sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Galen ven, kalp yetmezliği, yenidoğan

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.