Molar Gebeliklerde Tedavisi Sonrasında Serum β-hCG Klirensinin Değerlendirilmesi


Özet


Amaç: Komplet ve Parsiyel Mol tanısıyla tedavi edilen hastaların klinik özellikleri ile birlikte tedavi sonrası takiplerinde serum β-hCG değerinin normale dönmesine kadar geçen süreyi değerlendirmek.

Gereç ve Yöntemler: 2010 Ocak ile 2018 Ocak arasında hastanemizde Komplet Mol ve Parsiyel Mol tanısı ile suction küretaj yapılmış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, parite, tedavi öncesi serum β-hCG değeri, tedavi sonrası takiplerinde negatif serum β-hCG değeri elde edilinceye kadar geçen süre, tedavi ile kür sağlanan hasta sayısı ile persiste hastalık gelişen olgular kaydedildi.

Bulgular: Toplam 44 hastanın 29 (%65.9)’una Komplet Mol, 15 (%34.1)’ine ise Parsiyel Mol tanısıyla suction küretaj yapıldı. Komplet Mol grubunda tedavi sonrası takiplerine ulaşılabilen 25 hastadan 22(%88)’sinde primer tadavi ile kür sağlanırken 3 (%12) hastada persiste hastalık oluştu. Parsiyel Mol grubunda ise takiplerine ulaşılan 13 hastanın 11 (%84.6)’inde kür sağlandı ve 2 (%15.4) hastada persistans oluştu. Tedavi öncesi Komplet Mol grubunda median serum β-hCG düzeyi 187.924 (48.956 – 635.982) mIU/ml olup tedavi sonrasında ortalama 8 haftada hastalarda normal serum β-hCG değeri elde edildi. Parsiyel Mol grubunda ise median serum β-hCG 90.258 (30.569- 165.241) mIU/ml bulundu ve ortalama 10 haftada hastalar negatif serum β-hCG değerine ulaşıldı.

Sonuç: Mol gebeliğin boşaltılmasından sonra üç negatif serum β-hCG değeri elde edilinceye kadar haftalık sonrasında da düzenli olarak serum β-hCG takibi yapılması persiste hastalığın erken tanısında ve gestasyonel trofoblastik hastalıkların tedavi sonrası yönetiminde kritik önemdedir.


Anahtar Kelimeler


Komplet mol, parsiyel mol, serum β-hCG

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.