Benign ve Malign Extra-Genital Over Kanseri Taklitçileri: 28 Olgunun Gözden Geçirilmesi


Özet


Giriş: Over kanseri ön tanısı ile opere edilen hastalarda genital sistem kaynaklı olmayan kitleleri bulunan olguları değerlendirmek

Gereç ve Yöntemler: 2013 ocak-2017 Ocak tarihleri arasında jinekolojik onkoloji cerrahisi kliniğinde opere edilen 770 over kanseri ön tanısı bulunan hastanın kayıtları incelendi. Over kanseri olmayan ancak pelvik ve abdominal kitlesi bulunan ve preoperatif dönemde over kanseri şüphesi bulunan 28 hastaya ulaşıldı. Hastaların dosyalarından yaş, tanı, tümör belirteçleri, görüntüleme bulguları, tümör boyutu, hastalığın evresi, takip süresi, toplam sağkalım, patolojik bulgular verileri toplandı.

Bulgular: Over Kanseri ön tanısıyla opere edilen hastalardan sırasıyla 10 (%35.7) hastada appendiks kanseri, 6 (%21) hastada kolon ya da meme kanseri metastazı, 6 (%21) hastada tüberküloz, 3 (%10.7) hastada gastrointestinal stromal tümör (GIST), 2 (%7.1) hastada diffüz büyük B hücreli lenfoma, 1 (%3.6) hastada mezotelyoma saptandı. Appendiks müsinöz tümör saptanan hastaların tamamına radikal appendektomi ve ileotransversostomi yapıldı. 5 Hastada psödomixoma peritonei saptandı ve psödomixoma saptanan 3 hastaya hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulandı. Appendiks musinöz karsinomu saptanan 2 hastada evre 1, 2 hastada evre 2 ve 5 hastada evre 4 tümör saptandı. Appendiks tümörü, Kolon/Meme Tümörü metastazı, mezotelyoma grupları arasında toplam sağkalım için istatistiksel farklılık saptanmadı.

Sonuç: Over karsinomu ön tanısı ile opere edilen hastalarda tüberküloz, apendiks tümörü, kolon ve meme kanseri metastazı, lenfoma, KLL, GIST, mezotelyoma gibi genital sistem dışından kaynaklanan malign ve benign hastalıklar akılda bulundurulmalı klinik şüphe durumunda bu durumlara yönelik inceleme yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Over kanseri, taklit eden durumlar, ayırıcı tanı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.