Tekil Gebelerde İzole Tek Umbilikal Arter: Maternal ve Yenidoğan Sonuçları


Özet


Giriş: Tek umblikal arter (TUA) en yaygın umblikal kord anomalisidir. Çalışmanın amacı tek umblikal kordu olan gebeliklede maternal ve perinatal sonuçların incelenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız hastanemizde yürütülen retrospektif bir çalışmadır. Bu retrospektif kohort çalışmada tek umblikal arter tanısı almış ve kanıtlanmış ek bir anomalisi olmayan hastaların maternal ve neonatal sonuçları incelenmiştir. Maternal yaş, doğum haftası, doğum kilosu, doğum şekli, fetal cinsiyet ve diğer komplikasyonlar kaydedilmiştir.

Bulgular: Antenatal olarak tespit edilmiş 42 TUA vakası saptanmıştır. Gestasyonel yaşın 258-289 gün arasında dağıldığı saptanmıştır. Median maternal yaş 28 olarak saptanmıştır(19-36). Gravida 2 olarak saptanmıştır (1-4). 5 gebelik invitro fertilizayon sonrası oluşmuş olup, 2 gebelikte prematür membran rüptürü gözlenmiştir. Tek umblikal arterli 2 bebekte kriptorşitizm ve 1 bebekte hipotiroidi saptanmıştır. Erkek cinsiyet %50 oranında saptanmıştır.

Sonuç: Tek umblikal arter izole bir ultrasonografi bulgusu olduğunda da kriptorşitizm gibi minör defektler gözlenebilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Fetal sonuçlar, tek umblikal arter, umblikal kord

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.