HPV 16 / 18 Dışındaki Yüksek Riskli HPV’li Kadınlarda Kolposkopik İnceleme Gerekli Midir?


Özet


Giriş: Bu çalışmanın amacı diğer yüksek riskli HPV(yr-HPV) enfeksiyonu varlığında, mevcut HPV tiplerinin servikal prekanseröz lezyonlar ve servikal kanser ile ilişkisini değerlendirerek kolposkopi ve biyopsi sonuçlarını, HPV16/18 pozitif hastalar ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma bir tersiyer merkezde Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya 30-64 yaş arasında jinekoloji kliniğine başvuran yapılan değerlendirme sonrasında servikal örneklerde yr-HPV tespit edilen hastalar dahil edildi. Yr-HPV tipleri HPV-16,-18,-31,-45,-33,-35,-51,-52,-58,-59 varlığı olarak tanımlandı. Hastalar HPV16/18 pozitif olanlar ve diğer yr-HPV tipleri pozitif olanlar olarak iki gruba ayrıldı. Histopatolojik sonuçlar normal, metaplazi, servisit, LGSIL, HGSIL ve serviks kanseri olarak tanımlandı. İki grup arasındaki demografik özellikler ve histopatolojik bulgular karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 530 hasta dâhil edildi. 240 hasta HPV16/18 pozitif grupta olup; 290 hasta da diğer yr-HPV pozitif grupta sınıflandırıldı. Yaş, gravida, vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve sistemik hastalık varlığı açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p=0.832, p=0.785, p:0.852, p=0.812, p=0.792 ve p=0.880, sırasıyla). LGSIL ve HGSIL oranı HPV16/18 grubunda, diğer yr-HPV grubuna oranla anlamlı derecede yüksek saptadı (p=0.001,p=0.001,sırasıyla). HPV16/18 grubunda LGSIL oranı %25.8 ve HGSIL oranı %25.4 olarak tespit edildi. Oranlar her ne kadar HPV16/18 grubundaki kadar olmasa da diğer grupta LGSIL oranı %19.6 ve HGSIL oranı %12.4 idi. Servisit oranı diğer yr-HPV grubunda, HPV16/18 grubuna oranla yüksek saptandı (p=0.001). Serviks kanseri her iki grupta 1’er hastada tespit edildi.

Sonuç: Diğer yr-HPV pozitifliğinin, her ne kadar HPV16/18 kadar olmasa da, servikal prekanseröz lezyonlar ve servikal kanser ile ilişkili olduğunu ve mevcut hastalar için kolposkopik incelemenin uygun bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Human papillomavirus, LGSIL, HGSIL, servikal kanser

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.