İntrauterin HCG Enjeksiyonu IVF' te Hangi Hastalara Uygulanmalıdır?


Özet


Amaç: İn vitro fertilizasyon (IVF) tedavisinde embryo transferinden önce yapılan intrauterin human chorionic gonadothropin enjeksiyonlarının etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Yüz atmış sekiz hasta çalışma grubuna alındı. 274 hasta ise kontrol grubuna dahil edildi. Hasta grupları kendi içinde de ikiye ayrıldı.

Grup 1: Birinci ve ikinci IVF denemesi olan çalışma grubu hastaları (N:126)

Grup 2: Birinci ve ikinci IVF denemesi olan control grubu hastaları (N:189)

Grup 3: Üç veya daha fazla IVF denemesi olan çalışma grubu hastaları (N:42)

Grup 4: Üç veya daha fazla IVF denemesi olan control grubu hastaları. (N:85).

Tüm hastalara taze embryo transferi (ET) yapıldı. Çalışma grubuna ET öncesi intrauterine hcg enjeksiyonu uygulandı.

Bulgular: Üç veya daha fazla sayıda IVF uygulaması yapılmış hastalarda gebelik, klinik gebelik ve implantasyon oranları intrauterine hCG enjekte edilenlerde belirgin düzeyde yüksek çıkmıştır. (p=0,03, p=0,02, p=0,02 sırasıyla)

Sonuç: Intrauterin hCG enjeksiyonu tekrarlayan IVF başarısızlığı olan hastalarda gebelik oranlarını iyileştirmektedir.


Anahtar Kelimeler


Intrauterin hCG, infertilite, tekrarlayan IVF başarısızlığı, hCG

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.