Farklı Tedavi Modaliteleri Uygulanan Kondiloma Akuminata Olgularının Akım Sitometrik DNA Analizi


Özet


Amaç: Çalışmamızda farklı tedavi protokolleri uygulanan vulvar kondiloma akuminata olgularının akım sitometri ile deoksiribo nükleik asit (DNA) içerikleri analiz edilerek tedavi sonrası rekürrensleri önceden gösterebilecek parametreler olup olmadığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran 27 vulvar kondiloma akuminata olgusunun 16 tanesi karbondioksit (CO2) lazer kalan 11 olgu intralezyoner interferon ile tedavi edildi. Tüm olguların tedavi öncesi akım sitometri yöntemi ile DNA içerikleri anöploidi varlığı, DNA indeksi ve ortalama S-fazı açısından değerlendirildi.

Bulgular: Her iki tedavi grubu hasta yaşı, hastalık süresi, lezyon sayısı, lezyon alanı, partnerde lezyon varlığı, sigara kullanımı ve tedavi sonrası izlem süresi açısından farklılık göstermiyordu. CO2 lazer tedavi grubunda %25 (4/16), intralezyoner interferon grubunda %9 (1/11) rekürrens saptandı. Olguların DNA akım sitometrik analizinde olguların %18.5 diploidi, %81,5 anöploidi izlendi. Diploid olan olgularda rekürrens izlenmedi. Anöploidi varlığı, DNA indeksleri ve ortalama S-fazı açısından hem her iki tedavi grubu arasında hem de rekürrens izlenen ve izlenmeyen gruplar arasında istatistiksel farklılık görülmedi.

Sonuç: Vulvar kondilomlar için akım sitometri yöntemiyle DNA içerik analizi rekürrensleri belirlemede etkin bulunmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Kondiloma akuminata, human papillomavirüs, akım sitometri, DNA ploidi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.