Diyabetik Anne Bebeklerinde Antropometrik Ölçümler İle Kord Kanı Tenascin-C, İnsülin Ve Glikoz Seviyelerinin İlişkisi

Fehime Erdem Sürecek
Hakan Aylanç

Özet


Giriş: Bu çalışmada Kronik bir inflamatuar süreç olan diyabetten etkilenen fetüsün büyümesinde Tenascin-C’nin rolünün olup olmadığının araştırılması ve kord kanı Tenascin-C, insülin ve glikoz düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya gebelik haftası >376/7olan, diyabetik anne bebekleri (grup 1, n=25) ile annesinde diyabet olmayan sağlıklı bebekler (grup 2, n=35) dahil edildi. Bebeklerin boy, baş çevresi, tartı ve göğüs çevreleri aynı kişi tarafından ölçülüp kayıt edildi. Doğumda göbek kordonundan alınan kan örneğinden Tenascin-C, insülin, glikoz düzeyleri çalışıldı.

Sonuçlar: Prenatal diyabet maruziyeti olan grup 1 ile sağlıklı yenidoğanlardan oluşan grup 2‘nin kord kanı Tenascin-C seviyeleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). Her iki grubunda kord kanında bakılan glikoz ve insülin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,57). Gruplar arasında antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy, baş çevresi, göğüs çevresi) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Kord kanı Tenascin-C düzeyi ile antropometrik ölçümlerin korelasyonunda istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunmadı. İnsülin ve Tenascin-C seviyeleri arasında orta düzeyde negatif korelasyon saptandı (r=-0,464; p=0,019).

Tartışma: Sonuç olarak diyabetik anne bebeklerinin komplikasyon yaşamamış olsalar bile kontrol grubuna göre Tenascin-C seviyelerinin anlamlı derecede yüksek olduğu gösterildi. Bu nedenle gebelik süresince inflamasyona maruz kalan diyabetik anne bebekleri ile ilgili daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler


Diyabet, insülin, inflamasyon, Tenascin-C, yenidoğan

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.