Birinci Trimester Tarama Testi Belirteçlerinin İntrauterin Gelişme Geriliği İle İlişkisi ve Neonatal Sonuçları Üzerine Etkisi

Yusuf MADENDAĞ
İlknur ÇÖL MADENDAĞ
Nuri DANIŞMAN

Özet


Giriş: Birinci trimesterde fetal nuchal translucency(NT), free human chorionic gonadotropin-β(free-βhCG) ve pregnancy-associated plasma protein-A(PAPP-A) değerlerini araştırarak, trizomi-21’in erken tanısında tanıma sağlanabilir. Bu test ile diğer kromozomal anomaliler, intrauterin gelişme geriliği(IUGG) ve preterm eylem gibi perinatal riskler de belirlenebilir. Amacımız, IUGG tanısı alıp birinci trimester tarama testlerine ulaşabildiğimiz gebelerin postpartum sonuçları ile test sonuçlarını karşılaştırarak, IUGG’ nin önceden tahmininin mümkün olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca yine bu markerleri kullanarak IUGG’li gebelerde kötü perinatal sonucun önceden tahmin edebilme başarısını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma retrospektif olarak 2 yıllık bir zaman diliminde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. Veritabanı ve hasta dosyalarında tetkikler sonrası IUGG tanısı koyulan ve bunlardan birinci trimester tarama testlerine ulaşabildiğimiz, gebelik haftası 36-41 arasında doğum yapanlar çalışma grubunu, ayrıca sağlıklı gebeliğin ardından 36-41 haftalar arasında sağlıklı bebek dünyaya getiren ve tarama testlerine ulaşabildiğimiz gebeler de kontrol grubunu oluşturdu.

Bulgular: Toplam 184 gebe bilgilerine ulaşıldı, 85’i IUGG iken, buna karşılık 99’i sağlıklı gebe kontrol grubu olarak değerlendirildi. Birinci trimester tarama testi parametreleri karşılaştırıldığında, ortalama PAPP-A değeri kontrol grubunda hasta grubuna göre daha yüksekti (p=0.019). Free β-hCG de kontrol grubunda daha yüksekti (p=0.037). Gruplar arasındaki kilo, yaş ve sigara farkı için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sadece PAPP-A anlamlı bulundu. Test belirteçlerinin IUGG’de kötü neonatal sonucu öngörme başarısı ise anlamsızdı.

Sonuç: Özet olarak belirtirsek birinci trimester düşük serum PAPP-A seviyesi gebeliğin geç döneminde ortaya çıkabilecek IUGG’ni yüksek oranda önceden işaret edebilir. Kötü neonatal sonucu öngörmede ise birinci trimester tarama testinde kullanılan belirteçlerin hiçbiri başarılı olamadı.


Anahtar Kelimeler


İntrauterin gelişme geriliği,birinci trimester tarama testi, PAPP-A, β-hCG

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.