Jinekolojik Cerrahide Temel Prensipler Kursu Öntest-Sontest Değerlendirme Sonuçları

Nafiye Yılmaz
Emre Özgü
Melike Doğanay
Orhan Aksakal
Yaprark Engin Üstün

Özet


Giriş: Cerrahi beceri eğitimi tıp fakültesi ve asistanlık süresince edinilen temel becerilerdendir. Genelde bu beceriler tüm dünyada geleneksel olarak ameliyathanede gözlem yolu veya uzman denetiminde pratikler ile verilmektedir. Ülkemizde ilk kez kadın hastalıkları ve doğum asistanları arasında yapılan bu çalışma ile bu tür eğitimlerin olası katkılarının saptanması ve eğitim zamanlaması, süresi ve şekli konusunda planlanmamalar için bir kaynak olarak değerlendirilmesini amaçlamaktayız

Gereç ve Yöntemler: Jinekolojik Cerrahide Temel Prensipler Kursuna katılan kadın hastalıkları ve doğum branşı asistanlarında kurs öncesinde önceden hazırlanmış test kitapçığı dağıtılarak soruları cevaplanması istendi. Aynı kitapçık kurs sonrası tekrar dağıtıldı ve testlerin sonuçları karşılaştırıldı

Bulgular: Asistanların kurs öncesi değerlendirmelerinde verdikleri cevaplar incelendiğinde 34 soruda oluşan testte tüm grubun ortalama puanının 14,73±6,27 (ortalama ± SD) olduğu gözlendi. Sontest değerlendirildiğinde ise ortalama puanının 21,9±7,11 olduğu gözlendi. Asistanların eğitim sürelerine göre aldığı puanlar değerlendirildiğinde ön test ortalama puanlarının deneyim kazanıldığında arttığı saptandı. Ortalama puanlar 1., 2., 3. Ve 4. Yıl asistanları için sırasıyla 8,3±2,51, 10,7±3,50, 14,5±7,18, 19,2±4,09 olarak hesaplandı.

Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar incelendiğinde tüm katılımcılar için Jinekolojik cerrahide temel prensipler kursunun faydalı olduğu gözükmektedir. Bu aşamada ilgi çekici olan edinilen fayda ile asistanlık süresi arasında korelasyon olmamasıdır.


Anahtar Kelimeler


Cerrahi, temel prensipler, öntest, sontest

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.