Adolesanlarda Adneksiyel Kitleler: 76 Hastanın Analizi

Yusuf Aytaç Tohma
Yetkin Karasu
Berna Dilbaz
Özlem Özdeğirmenci
Eser Çolak

Özet


Amaç: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniğinde adneksiyel kitle nedeniyle yatan ve cerrahi tedavi edilen adolesanların tanılarını ve uygulanan cerrahi tedavileri özetlemektir.

Gereçler ve Yöntem:  Bu çalışmada 2008-2010 yılları arasında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniği’nde adneksiyel kitle nedeniyle yatan ve cerrahi tedavi edilen adolesan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaşları, yatış tanıları, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri ve postoperatif histopatolojik tanıları kaydedilmiştir.

Bulgular: Kliniğimize 2008-2010 yılları arasında 76 adolesan adneksiyel kitle nedeniyle yatırılarak cerrahi tedavi edilmiştir.Hastaların %78.9’unda uygulanan cerrahi operatif laparoskopi (Op L/S) ve hastaların %47.4’ünde uygulanan tedavi kistektomidir. Yapılan cerrahi operasyonlar sonucunda hastanemiz datası incelendiğinde en sık tanı fonksiyonel kist (% 24) olarak saptanmıştır ve bunu endometrioma (%17) ve seroz kistadenom (%12) takip etmektedir. 

Sonuç: Adolesan hasta grubunda jinekolojik kaynaklı adneksiyel kitleler sıklıkla benign fonksiyonel kistlerdir. Bu hastalarda malign patolojiler nadir olduğundan over koruyucu cerrahi tedaviler fertilitenin ve cinsel fonksiyonların korunmasını sağlayacağından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Adneksiyel kitleler, adölesan

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Pfeifer SM, Gosman GG. Evaluation of adnexal masses in adolescents. Pediatr Clin North Am 1999; 46(3):573-92.

Van Winter JT, Simmons PS, Podratz KC. Surgically treatmented adnexal masses in infancy, childhood, and adolescence. Am J Obstet Gynecol 1994; 170(6):1780-6; discussion 1786-9

Oelsner G, Shashar D. Adnexal torsion. Clin Obstet Gynecol 2006; 49(3):459-63.

Pienkowski C, Baunin C, Gayrard M, Moulin P, Escourrou G, Galinier P, Vaysse P (2004) Ovarian masses in adolescent girls. Pediatric and adolescent gynecology, evidence-based clinical practice. Endocr Dev-Basel, Karger 7:163–182).

Deligeoroglou E, Eleftheriades M, Shiadoes V, Botsis D, Hasiakos D, Kontoravdis A, Creatsas G. Ovarian masses during adolescence: clinical, ultrasonographic and pathologic findings, serum tumor markers and endocrinological profile. Gynecol Endocrinol. 2004 Jul;19(1):1-8.

Schultz KA, Ness KK, Nagarajan R, Steiner ME. Adnexal masses in infancy and childhood.Clin Obstet Gynecol. 2006 Sep;49(3):464-79. Review.

M. Kocak & G. Beydilli & S. Dilbaz & Y. Tasci & A. Haberal. Adnexal masses in adolescent girls with pelvic pain: Report on 63 cases. Gynecol Surg (2008) 5:203–207

Sinan Özalp. Management of adnexal masses from fetal period to adolescent period. T Klin jinekol Obst 2002, 12;493-497

Albert J. Pomeranz, MD, and Svapna Sabnis, MD. Misdiagnoses of Ovarian Masses in Children and Adolescents. Pediatric Emergency Care Volume 20, Number 3, March 2004……

Morowitz M, Huff D, von Allmen D. Epithelial ovarian tumors in children: a retrospective analysis. J Pediatr Surg 2003;38:331-5

Anders JF, Powell EC. Urgency of evaluation and outcome of acute ovarian torsion in pediatric patients. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159:532–535.

Dovey S, Sanfilippo J. Endometriosis and the adolescent. Clin Obstet Gynecol. 2010 Jun;53(2):420-8. Review.

Dovey S, Sanfilippo J. Endometriosis and the adolescent. Clin Obstet Gynecol. 2010 Jun;53(2):420-8. Review.

Nahum GG. Uterine anomalies. How common are they, and what is theirdistribution among subtypes? J Reprod Med. 1998;43:877–887.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.