Konizasyon Sonrası Pozitif Ve Negatif Cerrahi Sınırı Olan Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Karşılaştırılması

İbrahim Yalçın
Mustafa Erkan Sarı
Hanifi Şahin
Vakkas Korkmaz
Nazlı Topfedaisi Özkan
Mehmet Mutlu Meydanlı
Tayfun Güngör

Özet


Giriş: Tam kan sayımı parametrelerinin soğuk konizasyon sonrası cerrahi sınır pozitifliğini predikte etmesindeki faydasının değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: 2009 – 2013 yılları arasında biyopsi tanısı yüksek grade skuamöz intraepitelyal lezyon olup soğuk konizasyon uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. 63 cerrahi sınır pozitif hasta çalışma grubu (Grup 1) ve 168 cerrahi sınır negatif hasta kontrol grubu (Grup 2) olmak üzere toplamda 231 hasta çalışmaya dahil edildi. Pozitif cerrahi sınırlar ile yaş, koni boyu, koni derinliği, koni çapı ve tam kan sayımı parametrelerinin ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.9’du. Grup 1’deki bütün hastaların konizasyon sonrası patoloji sonucu yüksek grade skuamöz intraepitelyal lezyondu. Grup 2’deki 5 hastanın konizasyon sonrası patoloji sonucu mikroinvaziv karsinom, 108 hastanın yüksek grade skuamöz intraepitelyal lezyon, 35 hastanın düşük grade skuamöz intraepitelyal lezyon ve 20 hastanın patoloji sonucu ise normal olarak raporlandı. Grup 1’deki 52 hastaya tekrar eksizyonel prosedür veya basit histerektomi uygulandı. Bu hastaların 24’ünde rezidüel hastalık saptandı. Her iki grup arasında nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı ve ortalama platelet volümü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (Sırasıyla p=0.7, p=0.96 ve p=0.81).

Sonuç: Nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı ve ortalama platelet volümü soğuk konizasyon sonrası pozitif cerrahi sınırı predikte etmede faydalı olarak gözükmemektedir.


Anahtar Kelimeler


Cerrahi sınır, nötrofil/lenfosit oranı, ortalama platelet volümü, platelet/lenfosit oranı,soğuk konizasyon

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.