Ailevi Glukoz Galaktoz Malabsorsiyonu: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu


Özet


Konjenital glukoz galaktoz malabsorbsiyonu (GGM) yenidoğan döneminde başlayan kronik ishal ile karakterize nadir bir intestinal emilim bozukluğudur. Glukoz ve galaktozun bağırsaktan absorbe edilememesi ozmotik ishale neden olmaktadır. Bu yazıda, postnatal altıncı gününde anne sütü ile beslenirken ishal tablosu gelişen, ailede kronik ishal öyküsü olan bir yenidoğan olgusu sunuldu. Laktozsuz ve tam hidrolize mamalara yanıt vermeyen, sadece galaktozsuz mama (Galactomin-19®) ile beslenme sonrası ishali düzelen, ailede de benzer öykü olması ile klinik olarak ailevi GGM tanısı konulan hasta literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler


Ailesel glukoz galaktoz malabsorbsiyonu, kronik ishal, yenidoğan

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.