Konjenital Lenfanjiektazinin Neden Olduğu Dirençli Şilöz Asidin Propanolol İle Tedavisi: Olgu Sunumu


Özet


Şilöz asit, şilusun periton boşluğuna sızması sonucunda oluşan nadir bir klinik durumdur. Bir çok nedeni olmakla birlikte genellikle lenfatik kanallara ait patolojilerden kaynaklanır. Tanı ve tedavi yöntemlerinin henüz standardize edilmemiş olması nedeniyle tedavinin hastaya göre belirlenmesi önemlidir. Oktreotid uygulaması, total parenteral nutrisyon ve orta zincirli trigliseridlerden zengin diyet tedavinin ilk aşamasını oluşturmakta olup, medikal tedaviye dirençli olgularda cerrahi girişim uygulanabilir. Literatürde yenidoğan döneminde klasik tedavilere yanıt vermeyen, ancak propranolol tedavisi ile düzelen yalnızca bir lenfanjiektazi olgusu mevcuttur. Bu yazıda, non-immun hidrops fetalis tanısı ile yenidoğan yoğun bakıma kabul edilen, izlemde lenfosintigrafi ile lenfanjiektazi tanısı alan, klasik tedavi yöntemleri ile şilöz asidi gerilemediği için propranolol tedavisi uygulanan bir yenidoğan sunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Şilöz asit, infant, yenidoğan, lenfanjiektazi, propranolol

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.