Annelerin Doğumu Algılayışı ile Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki İlişki

Emine YILMAZ
Feyza NAZİK

Özet


Giriş: Bu çalışmada doğum yapan annelerin doğumu algılayışı ile hemşirelik bakımını algılayışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki epidemiyolojik araştırmada 97 normal doğum ya da planlanmamış sezeryan yapan anneye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla Soru Formu, Annenin Doğumu Algılama Ölçeği (ADAÖ) ve Hemşirelik Bakımını Algılama Ölçeği (HBAÖ) kullanılmıştır. Veri girişi için “SPSS for Windows 18.0”paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Doğum sayısı ve ADAÖ alt boyutundan doğum ağrısı deneyimleri puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu, doğum sayısı arttıkça doğum ağrısı deneyimlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Katılımcıların ADAÖ ve tüm alt boyutları puan ortalamaları ile HBAÖ toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Annelerin hemşirelik bakımı olumlu yönde algılayışı doğum sürecini de olumlu algılamalarını sağlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Algılama, bakım, doğum, hemşirelik

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.