Gebelerde Depresyonla İlişkili Sosyodemografik Özellikler

Aliye Bulut
Çağla Yiğitbaş

Özet


Giriş: Bu çalışma, gebelikte depresyon sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kadınların sosyo-ekonomik-kültürel özellikleri depresyon varlığı açısından sorgulanmıştır. Çalışmaya ait veriler, Bingöl ilinde yaşayıp, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde takip edilen ve 18 Ekim - 18 Aralık 2015 tarihleri arasında polikliniğe başvuran 203 adet gebeye anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan kişilere; genel demografik özellikleri, doğumsal özellikleri sorgulayan ve Beck Depresyon Ölçeğinden oluşan bir anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Kadının yaşının, kendi eğitim düzeyinin, sosyal güvence durumunun ve medeni durumunun depresyon varlığı/yokluğu açısından önemli olmadığı görülmüştür (p>0.05). Katılımcıların hamile kalma sayısı 4-6 arasında olanlarda, gebeliğinin 2. trimesterinde olanlarda, şimdiki gebeliğini istemeden planlayanlarda depresyon ölçeği puan ortalaması daha yüksektir (p<0.05).

Sonuç: Gebeliğinde depresif belirtileri gösteren gebe kadınlara bu problemlerle baş etme becerilerinin kazandırılması ya da geliştirilmesi amacı ile psikiyatrik yardım ve danışmanlık verilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Gebelik, depresyon, sosyodemografik özellikler

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.