Transvajinal Folikül Aspirasyonunu Takiben Oosit Toplanabilen ve Toplanamayan Kötü Yanıtlı Hastaların Siklus Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Bülent Emre Bilgiç
Enis Özkaya
Tayfun Kutlu
Semra Kayataş Eser
İlhan Sanverdi
Simge Bağcı Türkmen

Özet


Giriş: Bu çalışmanın amacı, zayıf yanıtlı hastalarda transvajinal folikül aspirasyonu sonrası oosit elde edilen ve edilmeyen grupların siklus özelliklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Zayıf yanıtlı olup folikül aspirasyonu sonrası hiç oosit çıkmayan 68 hasta ile en az bir oosit çıkan 60 hastalanın bazı siklus özellikleri karşılaştırıldı. Tüm hastalarda bazal FSH, estradiol ve AMH değerlerine göre karar verilen düşük over rezervi mevcuttu. Düşük over rezervi, FSH değeri > 10 IU/L, antral folikül sayısı < 6 veya AMH < 1.1 ng/ml veya daha önceden zayıf cevap olarak tanımlandı.

Sonuçlar: İki grup arasında, infertilite süresi, bazal östradiol süresi ve 14 mm nin üzerindeki folikül sayısı ve tetikleme günü pik estradiol düzeyleri (397 versus 1301 pg/ml) bakımından anlamlı fark mevcuttu. Çok değişkenli regresyon analizinde, infertilite süresi ve pik estradiol süresi oosit toplama prosedürü sonrası hiç oosit çıkmaması ile ilişkili saptanmıştır. Pik östradiol düzeyi (AUC=0.888, P < 0.001) ve infertilite süresi (AUC=0.776, P < 0.001) hiç oosit çıkmamasını anlamlı öngörmekteydi. Pik östradiol için optimal eşik değer 412 pg/ml (88% sensitivite, 70% spesifisite % ), infertilite süresi için ise 4.75 yıl (72 % sensitivite, 75% spesifisite) olarak saptandı.

Tartışma: Tetikleme günü bakılan pik östradiol düzeyi zayıf cevaplı hastalarda transvajinal oosit aspirasyon işlemi sonrası hiç oosit elde edilmemesini öngörmek üzere kullanılabilir.


Anahtar Kelimeler


boş folikül sendromu, granuloza hücre apoptozu düşük over rezervi

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.