Evre 3C Endometrioid Tip Endometrium Kanserlerinin Analizi: Evre IIIC1 ve Evre IIIC2 Arasında Sağ Kalım Farkı Var mı?

Hanifi Şahin
Mustafa Erkan Sarı
İbrahim Yalçın
Nazlı Topfedaisi Özkan
Vakkas Korkmaz
Tayfun Güngör
Mehmet Mutlu Meydanlı

Özet


Amaç: Bu çalışmanın amacı evre IIIC1 ve IIIC2 endometrioid tip endometrium kanserinin genel ve hastalıksız sağ kalım analizlerini karşılaştırarak tek merkez deneyimimizi aktarmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde cerrahi olarak komplet evrelenmiş ve histopatolojik inceleme sonucunda evre IIIC tanısı alan endometrioid tip endometrium kanseri tanısı alan olgular (n=47) çalışmaya dâhil edildi. Olgular iki gruba ayrıldı. Grup 1’e evre IIIC1 tanısı konulan hastalar (n=21, %44,7) alınırken, Grup 2’de ise evre IIIC2 tanısı konulan olgular (n=26, %55,3) yer aldı. Hastaların ortanca yaşı 61 (34-74) idi. İki grup arasında yaş, sitoloji, lenfovasküler alan invazyonu, tümör çapı, miyometrial invazyon derinliği, grade, lenf nodu sayısı, serum Ca-125 seviyesi, servikal stromal tutulum ve adneksial tutulum açısından anlamlı bir fark izlenmedi (p>0.05). İki grup arasında hastalıksız sağ kalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) açısından anlamlı farklılık bulunamadı. Beş yıllık DFS oranları ise sırasıyla % 53,9 ve % 49,3 olarak bulundu (p=0.915). 5 yıllık OS oranları sırası ile % 53,1 ve % 60,5 olarak tespit edildi (p= 0.664). Çalışmamızda evre IIIC1 ve evre IIIC2 olguları arasında onkolojik akıbet açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Çalışmamızda evre IIIC1 ve evre IIIC2 endometrioid tip endometrium kanserli olguların hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım açısından anlamlı fark bulunmadı.


Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.