Meningomyelosel Olgularında Prognozu Etkileyen Faktörler ve Eşlik Eden Anomaliler: 40 Olguluk Deneyim

Özkan İlhan
Senem Alkan Özdemir
Nail Özdemir
Sinem Akbay
Berat Kanar
Şeyma Memur
Meltem Bor
Esra Arun Özer

Özet


Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde yenidoğan döneminde izlenen ve opere edilen meningomyelosel tanılı olguların klinik özellikleri, kısa dönem prognozları ve D vitamin ile meningomyelosel arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ocak 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında meningomyelosel tanısıyla yenidoğan kliniğine yatırılan tüm bebekler bu tek merkezli retrospektif çalışmaya alındı. Hastalara ait verilere tıbbi kayıtlardan ulaşıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 40 bebek dahil edildi. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 3099 ± 553 g ve ortalama gebelik yaşı 38.6 ± 2.2 haftaydı. Antenatal dönemde folik asit kullanan anne yoktu. Meningomiyelosel %80 lomber, %12.5 torakolomber ve %7.5 servikal bölgedeydi. Ortalama operasyon zamanı 5.1 ± 4.65 gündü ve hastaların %50’si ilk 72 saatte operasyon geçirmişti. Ortalama yatış süresi 27.3 ± 13.8 gündü, ilk 72 saatte opere edilen grupta yaşamın 72. saatinden sonra opere edilen gruba göre hastanede yatış süresi daha kısa olsa da gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu. Çalışmada operasyon sonrası sepsis oranı %45 olarak saptandı ve yatış süresi sepsis grubunda istatiksel olarak daha uzun bulundu (p=0.006). Hidrosefali (%77.5), hidronefroz (%10), konjenital kalp hastalığı (%7.5) ve konjenital hipotiroidizm (%7.5) eşlik eden ek anomalilerdi. Serum D vitamini düzeyi tüm hastaların %70’inde eksik, %20’sinde yetersiz ve %10’unda normal olarak saptandı, ancak serum D vitamini düzeylerinde sepsis saptanan grupla saptanmayan grup arasında istatiksel olarak fark yoktu.

Sonuç: Yenidoğan döneminde meningomyelosel tanısı alan bebeklerin yaşamın ilk 3 günü içerisinde opere edilmesi ve operasyon sonrası sepsis gelişiminin önlenmesi hastanede yatış süresini kısaltır. Bu çalışmada aynı zamanda azalmış serum D vitamini düzeyleri ile meningomyelosel arasında bir ilişki olduğu gösterildi.


Anahtar Kelimeler


Yenidoğan, meningomyelosel, operasyon zamanı, sepsis, D vitamini

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.