Klebsiella Sepsisinin Klinik Özellikleri ve Antibiyotik Duyarlılık Paterni: Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 8 Yıllık Deneyimlerimiz

Nilay Hakan
Mustafa Aydın
Ayşegül Zenciroğlu
Gönül Tanır
Nurullah Okumuş

Özet


Amaç: Klebsiella suşlarına bağlı neonatal sepsisdeki predispozan faktörleri, bu olguların klinik özelliklerini ve elde edilen antibiyotik duyarlılık paternlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2005-2012 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatırılarak izlenmiş olan ve kanıtlanmış klebsiella sepsisi tanısı alan olgular geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile mikrobiyolojik sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 59 olgunun 32’si (%54.2) kız, 27’si (%45.8) erkekti. Olguların 46’sı (%78) preterm doğmuştu. Ortalama gebelik yaşı 33.2±4.3 hafta (minimum- maksimum: 24-42 hafta); doğum ağırlığı 1968±794 gr (minimum-maksimum: 730-4000 gr) idi. Kan kültürlerinden izole edilen etkenlerin başlıca K. pneumoniae (n:48, %81), K. oxytoca (n:6, %10), K. terrigena (n:3, %5) ve K. ornithinolytica (n:2, %4) olduğu belirlendi. Hastaların primer tanıları preterm ve respiratuar distres sendromu (n:17, %29), ciddi konjenital kalp hastalığı (n:11, %18), nekrotizan enterokolit (n:8, %13) ve major konjenital anomali (n:6, %10) idi. Bakteriyemi gelişmeden önce olguların 53’üne (%90) ikiden fazla invaziv girişim uygulanmıştı. Klebsiella enfeksiyona bağlı mortalite oranının %19 olduğu saptandı. Klebsiella suşlarına karşı en etkili antibiyotikler meropenem (%97) ve siprofloksasin (%91) idi. Direnç oranlarının piperasiline karşı %86, seftazidime karşı %85, seftriaksona karşı %91, sefaperozona karşı ise %95 olduğu belirlendi. Klebsiella suşlarının %50’si gentamisine dirençli, yaklaşık %30’u ise amikasin ve trimetoprim-sulfametoksazole dirençliydi.

Sonuç: Sağlık hizmeti ile ilişkili klebsiella enfeksiyonlarına başlıca K. pneumoniae neden olmaktadır. Düşük doğum ağırlığı, erken gebelik haftalarında doğum, invaziv girişimler ve altta yatan ciddi hastalıklar yenidoğanda klebsiella enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturmaktadır. Günümüzde çoklu ilaç direnci önemli bir sorun olmaktadır. Mortalite sepsis ile beraber altta yatan primer hastalık ile ilişkilidir.


Anahtar Kelimeler


Klebsiella, sepsis, yenidoğan, tedavi, çoklu ilaç direnci, mortalite

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.