İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Retrospektif Değerlendirilmesi

Melda Kuyucu
Mustafa Demir

Özet


Amaç: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi kliniğinde doğumu gerçekleşen 367 ikiz gebeliğin retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi kliniğinde Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında doğumu gerçekleşen 367 ikiz gebelik retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamızda olguların anne yaşı, gravida, paritesi, tedavi gebeliği olup olmadığı, fetüslerin prezentasyonları, doğum anındaki gebelik haftası, doğum şekli, doğum ağırlıkları, yenidoğan ihtiyacı olup olmadığı, fetüsların morbidite, mortalite durumu, annenin gebeliğe bağlı hastalıkları (preeklampsi ve hipertansiyon), doğum öncesi annenin hemoglobini ve fetüslerin doğum kilosu, 1. ve 5. Dk apgar durumunu içeren maternal ve fetal sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bulgular: Ortalama maternal yaş 27.9 ± 5.9 (aralık: 15-48), ortalama gravida 3.6 ± 2.3, ortalama parite 2.3 ± 2.06, doğum sırasında ortalama gebelik haftası 34.9 ± 2.6 olarak tespit edildi. Yenidoğan doğum kiloları 1. fetuslerin ortalama 2291 ± 532 gr, 2. fetuslerin ortalama 2188 ± 539 gr, 1. dakika apgar skorları 7.2 ± 1.4 ve 5. dakika Apgar skorları 8.4 ± 1.3 olarak bulundu. Yenidoğan bebeklerin %31,6 sinde yenidoğan bakım ihtiyacı oldu. Ortalama gebelik haftası arasında anlamlı fark saptanmadı (p= 0,98). Yenidoğan 1. fetus kilosu, 2. fetus kilosu, 1. fetuslar 1. dk apgar 1. fetuslar 5. dk apgar ve 2. fetuslar 1. dk apgar 2. fetuslar 5. dk apgar skorları ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (sırası ile p= 0,06; p=0,07; p= 0,3 ; p= 0,79; p=0,57; p=0,62). İkiz gebeliklerin % 25,06’da (olgu sayısı 92) erken membran rüptürü saptandı.

Sonuç: İkiz gebelikleri daha yakın takip etmeli, kendiliğinden oluşan ikiz gebeliğin insidansını gelişmiş ülkelerde 1970’lerin sonlarında gözlemlenen oranlardan % 400 ile 800 gibi oranlara arttıran infertilite tedavilerinde ve YÜT’ te çoğul gebelik riskini öngörüp önlemenin yollarını aramalıyız. Dolayısıyla ülkemizde de uygulanan tek embriyo transfer politikasının önemi açıktır.


Anahtar Kelimeler


İkiz gebelik, perinatal sonuçlar, fetal degerlendirme

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.